Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer  8 –  september 2016

Publicatie ANBI gegevens door de Belastingdienst

Vervangt LRP de verplichting om doop- en belijdenis boeken bij te houden?

Regionale ondersteuning

Bestelinformatie Eindejaarscollecte

Bestelinformatie Kerkbalans

Komende updates in LRP

Basistrainingen LRP

 

Publicatie ANBI gegevens door de Belastingdienst

Het overgrote deel van de kerkelijke gemeenten en haar diaconieën heeft inmiddels voldaan aan de eisen die gesteld worden aan ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’. Vanuit het LRP-team zijn alle in LRP bekende gegevens bij de belastingdienst aangeleverd.

Helaas moeten wij constateren dat nog niet alle gegevens bij de belastingdienst juist in de systemen zijn verwerkt. Op dit moment zijn er nog ruim 250 records die een mismatch veroorzaken binnen de interne systemen van de Belastingdienst.

Het kan daardoor voorkomen dat u constateert dat de ANBI gegevens van uw gemeente bij op de ANBI zoeken pagina’ van de belastingdienst onjuist worden weergegeven.

Samen met de belastingdienst zal het LRP-team dit de aankomende weken verder gaan uitzoeken.

 

Wat kunt u doen:

Check de gegevens die het LRP-team aan de belastingdienst heeft aangeboden op: http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/ANBI/Paginas/anbizoeker.aspx

(Recentelijke wijzigingen zijn mogelijk nog niet verwerkt)

Kloppen deze gegevens dan hoeft u verder geen actie te ondernemen.

Zijn de gegevens onjuist dan verzoeken wij u eerst om te controleren of de juiste gegevens in LRP zijn opgenomen (tabblad Bestuurlijke gegevens).

Wijzigingen die u in LRP aanbrengt worden door het LRP-team doorgegeven aan de belastingdienst.

 

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Dit betekent onder meer dat het ‘Landelijk Dienstencentrum’ verantwoordelijk is om mutaties aan de belastingdienst aan te leveren. Bespaar u de moeite te proberen zelf de juiste gegevens bij de belastingdienst kenbaar te maken. De belastingdienst zal u dan verwijzen naar het Landelijk Dienstencentrum.

 

Vervangt LRP de verplichting om doop- en belijdenis boeken bij te houden?

Regelmatig bereikt ons de vraag of het nog noodzakelijk is om de doop- en belijdenis boeken nog bij te houden, nu alle doop- en belijdenis gegevens ook in LRP staan.

Dit is een lastige vraag om te beantwoorden omdat de kerkelijke regelgeving (kerkorde) en de dagelijkse praktijk met de hedendaagse mogelijkheden niet altijd hand in hand lopen.

In de generale regeling voor het inrichten en bijhouden van de registers van gemeente en kerk wordt een omschrijving gegeven van wat wordt verstaan onder het begrip registratie en hoe deze registratie vorm krijgt.

De kerkorde geeft aan dat een doop- en een belijdenisboek zijn voorgeschreven. Het bijhouden van een huwelijksboek is optioneel.

 

Volgens de huidige interpretatie kan LRP worden gezien als een register: een wijze van vastleggen van doop- en belijdenis gegevens.

Echter, waar in de kerkorde letterlijk wordt gesproken van ‘boeken’, is voor de interpretatie dat LRP als vervanging daarvan kan worden gezien geen ruimte.

Mogelijk dat in de komende jaren op dit punt een aanpassing kan worden overwogen in ordinanties en generale regeling.

Tot aan dat moment is het bijhouden van de papieren registers (boeken) een vereiste.

 

Regionale ondersteuning

In de maanden oktober t/m december worden regionale ‘spreekuren’ gehouden op een aantal locaties verspreid over het land. Tijdens deze ‘spreekuren’ krijgt u op praktische wijze antwoord en/of ondersteuning op uw vragen bij het organiseren van de actie Kerkbalans, specifiek gericht op de situatie in uw gemeente.

Uw vragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het maken van selecties en doelgroepsgewijs benaderen van gemeenteleden, maken van looplijsten, overstappen op een digitale vorm van toezeggingen of het elektronisch inlezen en verwerken van dagafschriften.

Deze ondersteuning is bestemd voor iedere gebruiker van LRP die graag hierbij persoonlijk geholpen wil worden. In een één-op-één gesprek worden dan de stappen uitgelegd/voorbereid.

 

Maar ook wanneer u vragen heeft over andere onderwerpen dan de bijdragenadministratie is daarvoor tijdens deze regionale ondersteuning gelegenheid.

De kosten van deelname bedragen € 50 per gemeente per uur en vervolgens € 25 voor elk volgend halfuur.

U maakt een afspraak voor de regionale ondersteuning door in te loggen in LRP en vervolgens op de welkomst pagina te kiezen voor het tabblad “Ondersteuning LRP”. Daar treft u alle informatie aan over data en locaties.

U kunt vervolgens zelf een afspraak inplannen en de te bespreken onderwerpen vermelden.

 

Bestelinformatie Eindejaarscollecte

Eind augustus is informatie in het kader van de Eindejaarscollecte verzonden aan alle Colleges van Kerkrentmeesters. U vindt deze info ook op onze website (http://www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk/dienstverlening/geldwerving/eindejaarscollecte/Paginas/Default.aspx).

 

Het najaar is altijd een drukke periode. Indien u uw bestelling voor de Eindejaarscollecte nog niet heeft ingediend: u helpt ons door uw bestelling zo vroeg mogelijk in te dienen, ook als de levering pas in november of december hoeft plaats te vinden.

Door uw bestelling nu al aan te leveren wordt daarmee wat druk wordt weggehaald van het late najaar, vooral ook omdat de actie Kerkbalans dan veel aandacht vraagt.

Bij een bestelling die na 30 oktober wordt ontvangen, kunnen wij helaas geen tijdige levering meer garanderen.

U vindt de informatie ook op onze website.

 

Bestelinformatie Kerkbalans

Begin september is in samenwerking met Team Kerkbalans in Dordrecht informatie in het kader van de actie Kerkbalans in de vorm van een inspiratiebox verzonden aan alle Colleges van Kerkrentmeesters. Voor de mailing zijn de CvK-adressen gebruikt zoals ze in LRP staan geregistreerd.

U vindt de nodige info ook via www.kerkbalans.nl en, voor zover het dienstverlening door het LRP-team betreft, op onze website (http://www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk/dienstverlening/geldwerving/Actiekerkbalans/Paginas/Default.aspx).

Als u deze box niet hebt ontvangen kunt u de inspiratiebox ook nog aanvragen via info@kerkbalans.nl o.v.v. het afleveradres.

Voor vragen rond de inrichting van LRP en de vormgeving van de toezeggingsformulieren en eventueel begeleidende brieven kunt u contact opnemen met het LRP-team. 
 

Komende updates in LRP 
Voor november is een aantal verbeteringen/uitbreidingen gepland in de functionaliteiten van LRP. Een aantal van de komende voorzieningen:
Digitaal toezeggen:
De juiste aanschrijfnaam van de geadresseerde kan in de mail-sjabloon worden opgenomen.
Verbeterde uitwisseling van gegevens met de SKG-collect, waardoor o.a. bij een toezegging, waarbij als betaalwijze wordt gekozen voor automatische incasso, de toezegger direct een machtigingsformulier kan printen.Dit machtigingsformulier is noodzakelijk omdat het (nog) niet mogelijk is te werken met een elektonische handtekening.
De mogelijkheid een gemeentelid een mail te sturen met  daarin een link, waarin men een vrije gift kan doen voor acties met een vrij bedrag, zoals bijvoorbeeld voor de Eindejaarscollecte.
Er hoeft straks geen onderscheid meer te worden gemaakt tussen een éénmalige machtiging en een doorlopende machtiging bij automatische incasso.
LRP wordt aangepast op de komende voorziening bij de banken omtrent het aantal dagen dat een incassobestand bij de bank moet worden aangeleverd om te kunnen worden verwerkt.Het aantal dagen tussen aanlevering en verwerking wordt verkort naar 2 dagen.

Basistrainingen najaar 2016
Voor de nieuwe gebruikers van LRP worden er in de maanden oktober en november 2016 nog basistrainingen gehouden voor de rollen Lokaal beheer,Ledenadministratie en Bijdragenadministratie.

Wilt u meer informatie, of u aanmelden voor een training, zie onze website. www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk/lrp/Paginas/default.aspx


Met vriendelijke groet vanuit Utrecht, LRP-team.