Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 18, nummer 4, mei 2017
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hierbij ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief mei.
We wijzen u op de mogelijkheid om in het najaar Inge Landman en Martina Fraanje uit te nodigen om te vertellen over hun werk als uitgezonden medewerkers. In de maand juni staan er 3 collecten voor het werk van Kerk in Actie op het collecterooster. We hopen dat u mee collecteert. Ten slotte uw aandacht voor 2 nieuwe uitgaven van Kerk in Actie: het Doe-boekje Diaconaat & kinderen, en het boek 'Mensen van hoop'.
Download hier de papieren versie van de Kerk in Actie Nieuwsbrief mei en de bestellijst.
 

Inhoudsopgave

Gedicht

Zoekend naar licht
Christus ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
maak ons uw volk, heilig vol luister,
schijn in de donkere nacht.
 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredesvorst.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud,
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk er is.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Lied 1005 uit ‘Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk.’
 

Bid voor Egypte na aanslagen in Koptische Kerk

Op 9 april, Palmzondag, werden we opgeschrikt door twee bomaanslagen in Egypte tijdens kerkdiensten in de Koptisch Orthodoxe Heilige Joris Kerk in de stad Tanta en de Heilige Marcus Kathedraal van de Koptisch Orthodoxe Kerk in  Alexandrië. In Tanta vielen tenminste 27 doden en 70 gewonden. In Alexandrië waren 16 doden te betreuren en raakten 66 mensen gewond. Wij rouwen om de slachtoffers, onze broeders en zusters.
Kerk in Actie heeft een condoleancebrief aan diverse kerken in Egypte gestuurd en roept kerken in Nederland op om te bidden voor de slachtoffers en hun families. Laten we naast onze geloofsgenoten gaan staan als mensen van vrede, volgers van Christus de opgestane Heer.
Een gebed en meer informatie leest u op www.kerkinactie.nl/actueel.

Campagne ‘Geloven in delen’

Kerk in Actie is een campagne gestart op tv en social media waarmee we laten zien waarom ze gelooft in delen. Doel hiervan is om het werk van  Kerk in Actie onder de aandacht te brengen van een breed publiek dat dit werknog niet steunt. U leest hier meer over in de Vandaar-special ZEGEN. Op www.gelovenindelen.nl zijn mini-docu’s over ons werk te vinden. Ook is het boek ‘Mensen van hoop. Christenen in het Midden-Oosten’ er gratis te bestellen. Meer informatie op https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/geloven-in-delen

Steun Kerk in Actie aan particuliere initiatieven

In 2016 hebben 28 particuliere initiatieven financiële steun van Kerk in Actie ontvangen voor een totaalbedrag van 367.840 euro. Onder andere via zogenaamde Spotlight Supports konden particuliere initiatieven aanvragen voor financiële steun indienen rond drie verschillende onderwerpen: 1. de positie van verstandelijk gehandicapten verbeteren; 2. voedselzekerheid; 3. Kknderrechten. Meer informatie op:
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/03/steun-aan-particuliere-initiatieven-in-2016.

Nieuwslinks

Viering 500 jaar Protestantisme in Flevoland
Feest van Vrij en Vrolijk Geloven

Op zaterdag 13 mei, van 10.00 – 16.00 uur, viert en herdenkt Flevoland 500 jaar protestantisme met de Estafette ‘Als een lopend vuur’ in Dronten in de Aeres Hogeschool.
De stelling ‘Geloven door jong en oud maakt je tot een vrij en vrolijk mens’ is uitgewerkt in een gratis programma met theater van Kees Posthumus, muziek en vele workshops. Er zijn twee workshopsrondes, met o.a. een workshop van Karel Jungheim van Kerk in Actie over het steunen van partnerkerken in Ghana en Zuid-Sumatra. Carla van der Vlist, coördinator Kerk in Actie, geeft een workshop over 'actief zijn ten aanzien van diaconale noden'. De soepbus van het Leger des Heils vult uw eigen lunchpakket aan Toegang gratis.
Meer informatie en eventueel aanmelden via: https://www.protestantsekerk.nl/actueel/evenementen/500-jaar-protestant/estafette-flevoland.
Een interview met de organisator is te lezen op: https://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws/vrij-en-vrolijk-geloven-in-flevoland.
 

Regionale expertise bijeenkomsten Armoede in Nederland

Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar van 2017 vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland. Twee avonden zijn inmiddels gehouden. In mei zijn er nog 2 avonden: 11 mei in Woerden en 18 mei in Deventer-Colmschate.
Hoewel de Nederlandse economie langzaam uit het slop lijkt te komen, zijn armoede en schulden de laatste jaren toegenomen. En de kerken merken dat. Diaconieën zetten zich actief in om mensen in de knel materieel en immaterieel te ondersteunen. Dat gebeurt ook vanuit andere initiatieven zoals Schuldhulpmaatje, Voedselbanken e.d.
Het Knooppunt Kerken en Armoede brengt in de regionale bijeenkomsten al deze initiatieven bijeen. Het programma biedt veel ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, discussie, ideeën opdoen en netwerkvorming. Beide (donderdag)avonden in mei duren van 18.00 - 21.30 uur. Deelname is gratis.
Meer informatie https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten/

Expertise bijeenkomst Zorgzame Kerk

Zorgzaam zijn voor mensen binnen en buiten de kerk? Zorgzaam zijn voor mensen die nauwelijks een sociaal netwerk hebben? Zorgzaam zijn voor zorgafhankelijke mensen? Wellicht bent u als plaatselijke kerk volop in de praktijk bezig met wat wij de ‘Zorgzame Kerk’ beweging noemen. Maar hoe kunnen we van elkaars ervaringen leren? De deskundigheid delen, elkaar ontmoeten en inspireren? Als projectteam komen we graag met u in contact. Op vrijdag 16 juni organiseren we daarom een tweede ‘expertmeeting’ in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.
Als u belangstelling heeft of zich wil opgeven, mail naar: j.bac@protestantsekerk.nl
Voor meer informatie kijk op www.kerkinactie.nl/zorg

Meer dan een dak: inzet voor kwetsbare burgers

Kerk in Actie steunt al vele jaren het werk van Netwerk Dak waarin 115 inloophuizen, buurt- en straatpastoraten samen optrekken om er te zijn voor kwetsbare burgers. De aandacht voor deze groepen is een kwestie van lange adem en in onze maatschappij, waarin niet iedereen kan meekomen, broodnodig. Het gaat om het bieden van een luisterend oor, praktische hulp of een plek om op verhaal te komen. Er zijn zo’n 5000 vrijwilligers bij betrokken. Lees meer op: https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/03/meer-dan-een-dak-inzet-voor-kwetsbare-burgers

Sterkere kerken in Nicaragua

4 juni 2017, collecte Kerk in Actie Pinksterzending
In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. Ook de gemeenten worden een tijdlang begeleid. Veel gemeenschappen kampen met armoede, (land)conflicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen betekenen voor anderen. De gemeenten veranderen zichtbaar door deze aanpak. Op zondag 4 juni is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals van Teyocoyani in Nicaragua.

Hulp voor straatkinderen in Colombia

11 juni 2017, collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat
Op zondag 11 juni is de collecte bestemd voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals van Stichting Straatkinderen Medellín in Colombia. Duizenden kinderen in de stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugs-overlast. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer dan  tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderen-krant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Voor € 10 kan een kind een maand lang naar de voetbalschool.

Help asielzoekers die terug moeten

18 juni 2017, collecte Kerk in Actie Diaconaat
Voorbeeldproject in de collecte voor het Diaconaat op 18 juni is het Transithuis van de stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. In het Transithuis van stichting INLIA kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers zich voorbereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. Voor € 30,- krijgt een bewoner van het Transithuis een week lang leefgeld.
Materiaal: voor de Kerk in Actie collecten zijn collectefolders eschikbaar via bestellingen@protestantsekerk.nl of (030) 880 13 37. Meer informatie, een collecteafkondiging en een Powerpointpresentatie zijn te vinden op www.kerkinactie.nl/collecten.

Inge Landman, 21 augustus - 20 december 2017

Sinds januari 2015 is Inge uitgezonden naar Colombia. Via het IMCOL, de Mennonietenkerk in Colombia, is zij betrokken bij het project 'Geloven in verzoening'. Samen met collega’s van IMCOL bezoekt Inge gemeenschappen die leven in conflictsituaties, waar ze aan de slag gaan met de methode Contextueel Bijbellezen.
Er wordt gezamenlijk gewerkt met bijbel-teksten rond thema’s die te maken hebben met verzoening, zoals gerechtigheid, herinnering, waarheid en vergeving. Wat heeft de Bijbel te zeggen als je dagelijks leeft met angst en onrecht? Dit helpt mensen om hun situatie te analyseren en hun positie te versterken.
In augustus 2017 komt Inge terug naar Nederland. Wilt u meer horen over het werk dat Inge heeft gedaan? Van 21 augustus tot 20 december 2017 is zij beschikbaar om hier over te komen vertellen of voor te gaan in een kerkdienst. Neem contact op met Lin Tjeng voor 1 juli via l.tjeng@icco.nl. Er wordt dan samen gekeken naar de mogelijkheden. 

Martina Fraanje, september t/m november 2017

Sinds januari 2015 is Martina Fraanje uitgezonden door Kerk in Actie naar Guatemala. Ze werkt bij CEDEPCA, het Evangelisch Centrum voor Pastorale Studies in Centraal Amerika. Daar geeft ze o.a. lessen in theologie vanuit het perspectief van vrouwen. Dit doet ze met de methode Contextueel Bijbellezen. In juli 2017 komt ze terug naar Nederland.
Wilt u meer horen over het werk dat Martina heeft gedaan of bent u geïnteresseerd in contextueel bijbellezen? Van september tot en met november is zij beschikbaar om hier over te komen vertellen in uw gemeente. Neem contact op met Lin Tjeng voor 1 juli via l.tjeng@icco.nl. Er wordt dan samen gekeken naar de mogelijkheden.

Van achter de geraniums naar een gezellige vakantie

Veel senioren hebben een kleine sociale kring en voelen zich eenzaam. Zeker als ze ook nog een lichamelijke beperking of een chronische ziekte hebben. Kent u binnen uw gemeente ouderen die weinig de deur uit komen, maar verder nog redelijk vitaal en zelfredzaam zijn? Of juist ouderen die afhankelijk zijn van anderen voor de zorg of voor een uitstapje? Vertel hen over de diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Een gezellige vakantie met andere senioren en met lieve vrijwilligers die hen extra aandacht geven en leuke uitstapjes, voorstellingen en creatieve workshops organiseren. Ook kan men wandelen en fietsen in de omgeving en worden hen ieder dag weer heerlijke maaltijden voorgeschoteld. En de zorg zoals men thuis gewend
is, wordt in de vakantie gecontinueerd door gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden.
Dit voorjaar en deze zomer zijn er nog diverse hotelkamers vrij op verschillende prachtige locaties in Nederland.
Helpt u deze senioren, al is het voor even, uit de eenzaamheid? Voor reservering of meer informatie kunt u contact opnemen met Hetvakantiebureau.nl, tel. (0318) 48 66 10, info@hetvakantiebureau.nl, www.hetvakantiebureau.nl.

Super leuk: Doe-boekje Diaconaat & kinderen

Rainbow is de duif van Kerk in Actie. Ze vliegt mee naar onze projecten. Haar verhalen en foto’s van projecten staan in dit Doe-boekje. In het Doe-boekje staan vier nieuwe verhalen van Rainbow, gekoppeld aan vier mooie projecten. Het boekje is speciaal voor diaconieën en zwo-groepen om met de kinderen in actie te komen. Bijvoorbeeld met de leuke zonnebloemzaadjes, het bakken van brood of het schrijven van gebeden. Het boekje is voor slechts € 1,00 te bestellen in de webwinkel. Super leuk voor kinderneven-
dienstgroepen of voor een jeugddiaken om op te pakken in uw kerk. Een mooie kans om als diaconie samen met vrijwilligers in het jeugdwerk vier keer voor hetzelfde doel te collecteren of samen op te trekken! Het Doe-boekje brengt (wereld)diaconaat dichter bij kinderen. Dus deel dit idee in uw diaconie, met uw jeugdgroepen en uiteraard de ZWO- en zendingscommissie.
Bij de verhalen hoort de kleine Rainbow knuffelduif met een eigen begeleidend boekje. Sinds kort is er ook de grote knuffelduif, speciaal voor in kerken. U vindt alle informatie in de webwinkel van Kerk in Actie.
Duif Rainbow heeft een interactieve website: www.kerkinactie.nl/kids. Daar vindt u diverse kleurplaten, puzzels, leuke filmpjes en tips om samen een leuke actie te doen.

Bestel gratis: Mensen van hoop

De kerk in het Midden-Oosten is als een baken van hoop aanwezig in een gebied dat verscheurd wordt door oorlog en terreur. Op de Werelddag op 22 april j.l. presenteerde Kerk in Actie een boek, waarin christenen en kerkleiders uit die regio hun verhaal doen. Ze vertellen over de problemen waar ze mee te maken hebben, maar ook over de hulp die ze bieden aan vluchtelingen, hun vastberaden-heid en kracht. Aangrijpend en inspirerend, want juist in een gebied waar angst en wanhoop gezaaid worden, is de kerk een teken van hoop. De kerk blijft!
In het boek staan onder andere een essay van de Syrische predikant Mathilde Sabbagh, reportages uit Libanon van de journalisten Marjon van Dalen en Eline Kuiper, en een essay van Kerk in Actie-medewerker Feije Duijm. Het boek kan gratis worden besteld via de webwinkel.