Niet goed te lezen? Bekijk de online versie

Maart 2017

Geachte redacteur,

Hierbij ontvangt u het maartnummer van Kerkbulletin met diverse nieuwsberichten van de Protestantse Kerk, geschikt voor de website of kerkblad van uw gemeente.

Dag van de Communicatie - 8 april
U bent van harte uitgenodigd voor de Dag van de Communicatie. Echt een dag voor u als redacteur van de website of kerkblad van uw gemeente. Er zijn workshops over het maken van een communicatieplan, social media, kerkbalans & communicatie, app protestant, kerkbladen en websites. Dit jaar twee nieuwe workshops: over interne communicatie binnen uw gemeente en over de content strategie (welk nieuws breng je wanneer?). Ze zijn erg populair dus geef u snel op. De dag vindt plaats op het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. Lees meer

Meer nieuws
De berichten uit dit Kerkbulletin kunt u overnemen, wel graag met de volgende bronvermelding: Bron: website van de Protestantse Kerk in Nederland, www.protestantsekerk.nl

Meer nieuws en agendaberichten vindt u op www.protestantsekerk.nl. Of volg de Protestantse Kerk op twitter, op facebook  of download de app Protestant via Google Play of Apple Store.

>Kerkbulletin verschijnt maandelijks. Doelgroep: redacties van kerkbladen of kerkwebsites. Reacties: webredactie@protestantsekerk.nl
Avondmaal: Maaltijd van de Heer
Viering, bezinning op betekenis en beleving van het avondmaal horen tot de kern van protestants kerkzijn. Daarom zijn op de website van de Protestantse Kerk in Nederland brochures, werkvormen en voorbeeldverhalen van gemeenten over het vieren van het heilig avondmaal verzameld. Bijv. een brochure met gespreksvragen om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema en werkvormen voor kinderen en jongeren.

Aanleiding is de bespreking over het avondmaal in de vergadering van de generale synode van november 2016. Op verzoek van het moderamen schreef Prof. dr. J. Muis (hoogleraar systematische theologie aan de Protestants Theologische Universiteit) de notitie De Maaltijd van de Heer. Deze notitie reikt informatie als basis voor een gefundeerd gesprek over het avondmaal. Deze notitie en de aanbiedingsbrief van ds. René de Reuver, scriba Protestantse Kerk zijn te lezen op www.protestantsekerk.nl/avondmaal.

Ontdek de protestant in uzelf!
De protestantse traditie is veelkleurig en heeft veel bijzondere mensen voortgebracht: invloedrijk en kleurrijk. Wilt u weten op wie u lijkt? Doe de Nationale Protestantentest en ontdek de protestant in uzelf! Wist u dat de theoloog Kohlbrugge het meest uit de test naar voren komt? En dat Nel Benschop de populairste vrouw is uit de test?

Tip: zet de test op uw gemeentewebsite, en deel de test met anderen in uw gemeente via facebook en bespreek de uitslag. Dit is een prachtige opening op een gespreksavond of bijbelkring. >Doe de test op www.nationaleprotestantentest.nl
18 maart: Gaandeweg één, impulsen voor oecumenische voortgang
Op 18 maart wordt de Reformatie in oecumenische kring herdacht in het Brabantse Nieuwkuijk. Hoofdspreker is Hubertus Blaumeiser, kenner van de theologie van Luther. Ds. René de Reuver, mgr. Hans van den Hende en Peter Sleebos reageren. In de gebedsdienst gaan ds Karin van den Broeke en mgr. Gerard de Korte voor. Lees meer

29 maart: Ontmoetingsdag Kerk en Israël
De provinciale werkgroep Kerk en Israël Gelderland organiseert een ontmoetingsdag in Zutphen. Op het programma onder andere de lezing 'Joden en Christenen - hoe gingen de wegen uiteen en wat is de betekenis daarvan voor ons vandaag?' door Alex van Heusden. Lees meer 

8 april: Estafette in Friesland
Op 8 april arriveert de estafette 'Als een lopend vuur' in Friesland in Franeker. Leerlingen van de Anna Maria van Schurman School te Franeker hebben zich op verschillende manieren verdiept in de helden van 500 jaar geleden. In hun tentoonstelling kunnen belangstellenden kennismaken met de helden uit de Reformatietijd en 2017. In Nijkleaster klinken ‘s middags de verhalen van vandaag, verbonden aan eerdere verhalen van het Friese kloosterleven. ’s Avonds komen verhalen opnieuw samen in de Martinikerk te Franeker. Ditmaal met theater en muziek. Het Fries Symfonie Orkest sluit de dag af met de bijzondere symfonie no. 5 van Mendelssohn (de “Reformation Symfonie”). Lees meer

22 april: Kerk in Actie Werelddag
Tijdens de jaarlijkse Kerk in Actie Werelddag ontmoet u medechristenen en partnerorganisaties van Kerk in Actie. Laat u bijvoorbeeld inspireren door verhalen uit India, China en Colombia. Kom meer te weten over de opvang vluchtelingen in het Midden-Oosten. Of leer de Bijbel te lezen met andere ogen, bijvoorbeeld met die van iemand in Brazilië.  Aanmelden tot 15 april. Lees meer

Voorjaar 2017: Regiobijeenkomsten armoede
Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland. >30 maart Meppel, 6 april Eindhoven, 11 mei Woerden, 18 mei Deventer. Lees meer

Collecteberichten voor site en kerkblad

12 maart 2017, collecte Voorjaarszending: Steun gezinnen in Guatemala
In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld en de sociale en economische ongelijkheid is groot. Red Paz, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Het cursusaanbod bestaat uit: ‘conflict oplossen’, ‘goed burgerschap’, ‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron.
>Met uw bijdrage aan de collecte op 12 maart maakt u het mogelijk dat mensen zich in kunnen inzetten voor een vreedzame samenleving  in Guatemala. Van harte aanbevolen! U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Voorjaarszending. www.protestantsekerk.nl/collecterooster

19 maart 2017, collecte veertigdagentijd: Steun ouderen in Moldavië
Veel ouderen in Moldavië hebben het zwaar. Ze zijn arm, wonen in verwaarloosde huizen en leven vaak in een sociaal isolement. Kerk in Actie partner Bethania heeft een dagcentrum ingericht waar ouderen uit de dorpen Tintari en Bulboaca terecht kunnen voor ontmoeting, een maaltijd en zorg. Voor ouderen die niet naar het centrum kunnen komen is er een ‘tafeltje-dekje’ service. Op die manier krijgen zij een gezonde en voedzame maaltijd thuis en voelen zich minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek.
>Met uw bijdrage aan de Kerk in Actie collecte op 19 maart steunt u deze ouderen in Moldavië. Doet u ook mee? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd 19 maart. www.protestantsekerk.nl/collecterooster

26 maart 2017, collecte Diaconaat: Steun mensen in de knel
Diaconaal centrum de Pauluskerk in Rotterdam biedt tijdelijke opvang aan mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen. Mensen ontmoeten elkaar, krijgen een maaltijd, maken gebruik van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant, of komen gewoon een kop koffie drinken. Daarnaast organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Doel van alle activiteiten is om mensen handvatten te geven om weer mee te draaien in de maatschappij.
>Met de collecteopbrengst steunt Kerk in Actie het werk in de Pauluskerk.  Doet u mee?  U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Diaconaat. www.protestantsekerk.nl/collecterooster

2 april 2017, 40dagentijdcollecte: Steun jongeren in Zuid-Afrika
In Vrygrond, een arme gemeenschap in Kaapstad (Zuid-Afrika), is grote werkloosheid en veel overlast door criminaliteit, misbruik en bendes. Sozo Foundation, partner van Kerk in Actie, ondersteunt jongeren in hun ontwikkeling. Met het aanbieden van vaktrainingen, workshops en stageplaatsen vergroot Sozo hun welzijn en kansen op het vinden van een baan. Voor 20 euro volgt een jongere een workshop algemene vaardigheden.
>Met de collecteopbrengst steunt Kerk in Actie partnerorganisatie Sozo in Vrygrond en andere werelddiaconale projecten. Doet u mee?  U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd 2 april. www.protestantsekerk.nl/collecterooster

9 april, collecte Kerk in Actie Totaal: Steun mensen met een handicap in Myanmar
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Zij hebben nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M), partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren. Ze geven vaktrainingen, verstrekken microkredieten en motiveren bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Ook ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.
>Met de collecteopbrengst steunt Kerk in Actie TLMI-M  en andere werelddiaconale projecten. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kerk in Actie Totaal. www.protestantsekerk.nl/collecterooster

16 april 2017, collecte JOP Pasen: Jongeren ontdekken de kracht van Pasen
‘Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe, of wacht… ging Hij toen niet dood?’ Veel jongeren weten niet meer wat we vieren in de kerk met Pasen. Nelleke is catecheet en werkt bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. In deze weken voor Pasen merkt zij hoe weinig jongeren nog weten van het Paasfeest en hoe zij opeens geraakt kunnen worden als ze de kracht van het Paasverhaal ontdekken.  Chantal helpt daarom kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan deze jongeren. JOP gelooft dat jongeren het recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van een God die hen liefheeft en er voor hen wil zijn. Daar zet JOP zich daarvoor in met het ontwikkelen van materialen en trainingen.
>Helpt u mee? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP Paascollecte.
www.protestantsekerk.nl/collecterooster


23 april 2017, collecte Eredienst en Kerkmuziek: Geef voor kleine, vitale gemeenten
Zowel in Nederland als op Cuba zoeken gemeenten naar nieuwe manieren om hun kerkdiensten vorm te geven. In Nederland zijn sommige gemeenten zo klein geworden dat ze geen eigen predikant meer kunnen betalen. Toch willen ze in kleine kring blijven samenkomen rond Gods Woord. De Protestantse Kerk ondersteunt deze kleine, maar vitale gemeenten met materiaal voor vieringen, zoals preekschetsen en liturgieën. Op Cuba groeien de kerken juist, ondanks tegenwerking van de overheid. Hier hebben steeds groter wordende gemeenten behoefte aan meer liturgische structuren en eigen kerkelijke liederen. Het protestants oecumenisch Centrum Kairos in Matanzas, partner van Kerk in Actie, helpt de Cubaanse kerken bij het vormgeven van hun liturgie en het ontwikkelen van een eigen christelijke muziekcultuur.
>Steun de kerken in Nederland en Cuba. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk in Nederland o.v.v. collecte Eredienst en Kerkmuziek.
www.protestantsekerk.nl/collecterooster
 
www.protestantsekerk.nl