Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Redactie en reactieadres
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
LRP TEAM
Postbus 8527
3503 RM Utrecht
E:  lrp-help@pkn.nl
T:  030 – 880 1777 (doorkiesmogelijkheid 2)
W: www.protestantsekerk.nl/lrpnetwerk

Nummer 10 –  november/december 2016

Verandering in de ondersteuning van LRP
Update LRP november
LRP naar een nieuw Mendix-platform
Mutatieverstrekking via SILA
Basistrainingen in 2017
Openingsuren rond verhuizing, kerst en oud & nieuw
Bijlage: brief over LRP-ondersteuning in 2017

Veranderingen in de ondersteuning van LRP
De afgelopen maanden heeft u via diverse nieuwsbrieven en Kerkinformatie kennis kunnen nemen van de veranderingen die de beleidsvisie Kerk2025 voor de dienstenorganisatie  met zich meebrengt.
In een brief die (via e-mail) aan alle LRP-gebruikers én aan de Colleges van Kerkrentmeesters wordt verzonden zet Ger Zwart, teamleider LRP, de gevolgen voor de ondersteuning van LRP uiteen.
De tekst van deze brief  vindt u onder deze nieuwsbrief.
Wij gaan er vanuit dat wij –als u rekening houdt met hetgeen er in uw contacten met het LRP-team wijzigt, zie de genoemde brief- u  ook in 2017 op een goede manier kunnen blijven ondersteunen. 
 
Update LRP november
Eind november is een aantal wijzigingen en verbeteringen aangebracht; op LRP-netwerk vindt u nadere informatie hierover.
Met name zijn er wijzigingen rond het digitaal toezeggen i.s.m. SKG-Collect en rond automatische incasso. Voor de goede orde zij vermeld, dat door een extra SKG-controle een incassobestand voor de SKG niet 2 maar 3 werkdagen voor de incassodatum moet worden aangeleverd.
 
LRP naar een nieuw Mendix-platform
In de eerste maanden van 2017 wordt LRP overgezet naar een nieuw platform. Als gebruiker zult u daar niet al te veel van merken: de werking van LRP blijft vrijwel ongewijzigd. Deze upgrade is noodzakelijk om toekomstig onderhoud en de verdere ontwikkeling van LRP mogelijk te maken.
Wij houden u van deze ontwikkeling op de hoogte via de komende nieuwsbrieven. 
 
Mutatieverstrekking via SILA
Bij ongewijzigd (overheids-)beleid vervalt de koppeling tussen de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en SILA in het voorjaar van 2018.
In samenspraak met andere kerkgenootschappen die in SILA deelnemen wordt in werkgroepverband gezocht naar mogelijkheden om (althans een deel van) de wegvallende mutaties van de gemeenteleden zelf te krijgen. Zodra er iets concreets te melden is op dit punt, informeren wij u.
 
Basistrainingen in 2017
Voor de nieuwe gebruikers van LRP worden ook in 2017 in het landelijk dienstencentrum in Utrecht.
Alle informatie over de LRP trainingen vindt u op onze website, waar u zich ook kunt inschrijven.
De cursusdata voor februari en maart a.s. zijn:
Lokaal beheer:   20 februari   / 20 maart 2017
Ledenadministratie:  21 februari   / 21 maart 2017
Bijdragenadministratie:  23 februari   / 23 maart 2017 
 
Openingsuren rond verhuizing, kerst en oud & nieuw
Van 19 t/m 31 december 2016 kent het LRP-team door een interne verhuizing, bijscholing en de kerstvakantie een lagere personele bezetting. Hierdoor kan het voorkomen dat wij telefonisch lastig bereikbaar zijn. Stel in deze periode bij voorkeur uw vraag per mail. Als het enigszins mogelijk is en uw vraag is niet echt urgent, verzoeken wij uw vraag tot na de jaarwisseling te bewaren.

De helpdesk is op maandag 19 december  gesloten.
Op dinsdag 20 december is de helpdesk telefonisch bereikbaar van 09.00 – 12.00 uur
Op woensdag 21, donderdag 22  en vrijdag 23 december is de helpdesk telefonisch bereikbaar van:
09.00 – 12.00  en van 12.30 – 16.00 uur.
Op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 december is de helpdesk telefonisch bereikbaar van: 09.00 - 12.00 en van 12.30 - 16.00 uur
Op vrijdag 30 december is de helpdesk telefonisch bereikbaar van 09.00 – 12.00 uur

Het LRP-team wenst u allen gezegende Kerstdagen, een goede jaarwisseling en
bovenal een gezond 2017.

Brief over LRP-ondersteuning in 2017


Aan:
de gebruikers van LRP
de Colleges van Kerkrentmeesters                                                                                                                                        Utrecht, december 2016.

Geachte dames en heren,

In de LRP nieuwsbrief van oktober schreven wij  over de veranderingen die per 1 januari 2017 in de ondersteuning van gemeenten vanuit de dienstenorganisatie plaatsvinden. Deze veranderingen werken ook door in de ondersteuning van LRP. Deze brief is bedoeld om u daarvan op de hoogte te brengen.

Einde van de functie van gemeenteadviseur LRP
De meest in het oog springende wijziging is, dat de functie van gemeenteadviseur LRP per 1 januari 2017 niet meer bestaat. Henk Jansen heeft er voor gekozen om vervroegd uit dienst te treden, Henk van Loenen gaat verder als senior medewerker binnen het LRP-team en Kees Hommersom wordt verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van LRP.
Namens de drie collega’s wil ik u bedanken voor de goede contacten die er met velen van u zijn geweest in de afgelopen jaren. Die rechtstreekse / persoonlijke contacten zullen er na
1 januari a.s. in principe niet meer zijn.

Helpdesk
We streven ernaar om de ondersteuning van LRP zo in te richten, dat u zo weinig mogelijk hinder van de organisatiewijzigingen ondervindt.  Hieronder een overzicht van de ondersteuning in de nieuwe situatie:
De helpdesk is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9:00 – 12:00 uur en van 12:30 – 16:00 uur, per mail (lrp-help@protestantsekerk.nl) en per telefoon (030 - 880 1777 (keuze 2).
De helpdesk is (al vanaf de start van LRP) bedoeld voor de ondersteuning van lokaal beheerders, leden- en bijdragenadministrateurs. Gebruikers in de pastoraal werk - rol worden geacht hun vragen aan de plaatselijke ledenadministrateur en/of de lokaal beheerder voor te leggen.
Om de beperkte bezetting van de helpdesk optimaal te benutten, vragen wij uw begrip  en medewerking voor de volgende keuzes die wij maakten:
Alleen voor de eenvoudige gebruikersvragen kunt u telefonisch contact  leggen met de helpdesk; met het oog op de bereikbaarheid kan zo’n gesprek niet langer dan 10 minuten duren.
Wij vragen u om de meer complexe vragen bij voorkeur via het contactformulier  of anders per e-mail aan ons voor te leggen; omschrijft u daarbij s.v.p. de vraag / het probleem zo duidelijk mogelijk (onder vermelding van m.n. gemeentenaam, evt. fonds-, abonnements- of selectienummer)
Komend jaar zal veel aandacht worden besteed aan het toerusten van de collega’s van de helpdesk, zodat zij u -ook op complexere vragen- de juiste antwoorden kunnen geven.
Wanneer nodig kunnen wij (met uw akkoord) uw PC “overnemen”. Zo kunt u op uw scherm de handelingen volgen die in een bepaalde situatie moeten worden gedaan.
Kan via de bovengenoemde opties niet tot een oplossing van uw vraag of probleem gekomen worden, dan is het op beperkte schaal mogelijk om met de helpdesk een afspraak te maken voor een bezoek aan Utrecht of voor een bezoek aan uw gemeente door één van onze deskundige vrijwilligers.

Orderdesk
De orderdesk is van maandag t/m donderdag bereikbaar van 9:00 – 12:00 uur en van 12:30 – 16:00 uur, per mail (lrp-order@protestantsekerk.nl) en per telefoon (030 - 880 1777 (keuze 1).
Bestellingen kunt u ook plaatsen via LRP-netwerk

Algemene ondersteuning van LRP
Op dit punt kunt u van de bekende middelen gebruik blijven maken, waar nodig en mogelijk zullen we deze vorm van ondersteuning versterken:
De basistrainingen voor nieuwe LRP-gebruikers blijven (per rol ca. 9 maal per jaar)
in Utrecht gegeven worden.
De digitale handleidingen zullen bij elke wijziging in LRP worden geactualiseerd.
Overwogen wordt om in de tweede helft van 2017 voor de complexere functies van LRP instructiefilmpjes en quick reference guides te ontwikkelen.

Ten slotte
kan niet onvermeld blijven, dat er (los van hetgeen over de gemeenteadviseurs is vermeld) in 2017 sprake zal zijn van een verdere inkrimping van de formatie van het LRP-team. Zo heeft inmiddels ook Thea Kuipers (helpdesk) gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding.

Met vriendelijke  groet,

Ger Zwart,
teamleider LRP / coördinator backoffice