Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 16, nummer 1, februrari 2015
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Voor u ligt de Kerk in Actie Nieuwsbrief in een nieuw jasje. De inhoud is vertrouwd, met berichten die voor u als diaken en/of lid van de zwo-commisie van belang kunnen zijn. Het uiterlijk is veranderd.
Veel leesplezier!

Printen: print het pdf-bestand van de papieren nieuwsbrief en de bestellijst bij deze nieuwsbrief.

Inhoudsopgave

Gedicht


 
Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?
 
Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
 
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
 
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.
 
Lied 992, Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk
 
 

Op aswoensdag 18 februari 2015 start de 40dagentijd van 2015. Dit jaar is het thema: Open je handen. In veel gemeenten zijn de voorbereidingen al getroffen. Op de website www.kerkinactie.nl/40dagentijd kunt u meer lezen over het thema, de projecten die centraal staan, de materialen en liturgiesuggesties. Dit jaar zijn er 40 actietips voor gemeenten/volwassenen, jongeren en kinderen op de website te vinden. Handvatten om gemeentebreed met de campagne aan de slag te gaan. Veel zegen bij deze mooie periode in het kerkelijk jaar.

Ook dit jaar kunt u de 40dagentijd-app weer downloaden. De app heeft dit jaar een aantal nieuwe elementen. Zo is er de optie om een poll in te vullen waardoor je met andere gebruikers van de app ervaringen uit kunt wisselen. In de 40dagentijd, een periode waarin sober leven centraal staat, sta je bewust stil bij het onrecht en de armoede in deze wereld. Om hier concreet invulling aan te geven biedt de app de mogelijkheid om te besparen op je dagelijkse uitgaven. In het bespaaroverzicht kun je precies zien hoeveel je hebt bespaard. Deze app helpt om in de 40dagentijd tijd te vinden om je voor te bereiden op het Paasfeest. Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp en download de 40dagentijd-app.
Heeft u liever een papieren kalender? Kerk in Actie heeft samen met het Missionaire Werk van de Protestantse Kerk ook een papieren 40dagentijd-kalender ontwikkeld, die u kunt bestellen in de webwinkel www.kerkinactie.nl/webwinkel.

Vindt u het leuk om iemand te helpen? Steekt u graag een dag de handen uit de mouwen of maakt u juist gemakkelijk een praatje? Dan is de Veranderdag iets voor u! Tijdens de 40dagentijd organiseert Kerk in Actie in samenwerking met Stichting Present de Veranderdag. Op een dag van uw keuze zijn er in elke provincie in Nederland sociale of klusprojecten te doen, waar u zich als groep of individueel voor in kunt schrijven. Hierbij kunt u denken aan het opknappen van een verwaarloosde tuin of het organiseren van een leuk dagje uit voor ouderen.
Meer informatie en online aanmelden kan via www.stichtingpresent.nl/veranderdagen. Laat anderen in uw gemeente, stad of dorp weten dat de Veranderdagen eraan komen.
Let op: De Veranderdagen zijn in principe in de periode van de 40dagentijd (van 18 februari t/m 5 april).

Elk jaar horen we weer over mooie initiatieven die gemeenten uitvoeren in de 40dagentijd. Maaltijden, thema avonden, sponsoractiviteiten, noem het maar op. Dit jaar zijn we op zoek naar gemeenten die het leuk vinden om tijdens deze activiteiten gefotografeerd te worden. Dus vindt er een leuke activiteit plaats of hebt u iets bijzonders gemaakt rondom de 40dagentijd? Laat het dan zo snel mogelijk per mail weten aan Linda Zuidhof, l.zuidhof@kerkinactie.nl.  Uit de reacties maken we een selectie om te komen fotograferen. We horen graag van u!

Wij vragen uw voorbeden voor het werk van Kerk in Actie en onze partners in binnen- en buitenland. Uw eigen voorbeden voor een land of regio kunt u sturen naar de webredactie: webredactie@kerkinactie.nl.
 
Wij vragen uw voorbede voor alle mensen die getroffen worden door geweld. De berichten over dood en verderf houden maar niet op: schoolkinderen in Pakistan en inwoners van dorpen in Nigeria die worden vermoord, de aanslag in Parijs op cartoonisten en journalisten, vluchtelingen in Syrie, Irak en Soedan. 
Heer, we bidden U dat mensen in gesprek gaan met elkaar in plaats van naar wapens te grijpen; dat mensen leren verdraagzaam te zijn en respect te hebben voor het leven van anderen. Dat de liefde het wint van de haat.
 
Wij vragen uw voorbede voor de uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie. Zij wonen en werken ver weg, ver van familie en vrienden. Geef dat zij hun werk in liefde en in vertrouwen op U verrichten en dat het van betekenis mag zijn voor de mensen om hen heen.

Het project Zorgzame Kerk helpt kerken met hun rol in de ‘participatiesamenleving’. Tal van kerken ontwikkelen nieuwe initiatieven: ze worden bijvoorbeeld een ontmoetingsplek voor de buurt, fungeren als ‘knooppunt‘ voor levensvragen, zetten vrijwilligers in als zorgmaatjes en lobbyen bij de lokale overheid op het gebied van zorg. Kerken die ook willen deelnemen aan dit project, kunnen een startmodule volgen bij het toerustingscentrum van de Protestantse Kerk (PCTE). Hierbij staat centraal welke visie de kerk heeft en welke mogelijkheden er lokaal zijn.
Tevens hoort hier een advies-en begeleidingstraject bij: een gemeenteadviseur begeleidt een half jaar lang een projectgroep. Samen met de gemeenteadviseur onderzoekt de gemeente bovendien wat er in de plaats of wijk al plaatsvindt op het gebied van zorg en worden er nieuwe contacten gelegd. Vervolgens zetten ze samen de benodigde vrijwilligersorganisatie op.
Meer informatie: w.meinhardt@kerkinactie.nl, www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk of neem contact op met uw gemeenteadviseur.

Een kerkelijk noodfonds biedt tijdelijk financiële of materiële hulp aan mensen die te maken hebben met geldnood, bijvoorbeeld door persoonlijke (familie)omstandigheden of doordat ze gelden van uitkeringsinstanties niet op tijd ontvangen. Op 75 plekken in Nederland zijn diaconieën betrokken bij een (inter)kerkelijk noodfonds. Kerkelijke noodfondsen zijn laagdrempelig, bovendien werken ze meestal interkerkelijk. Hierdoor worden de krachten gebundeld in de samenwerking met andere organisaties en de lokale overheid.

Kerk in Actie ondersteunt diaconieën die een nieuw noodfonds willen opstarten of die hun bestaande noodfonds willen professionaliseren. Wilt u zich oriënteren op het starten van een nieuw noodfonds? Of horen over de ervaringen van andere noodfondsen? Neem dan contact op met Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl.

Op D.V. zaterdag 7 februari 2015 organiseert Luisterend Dienen haar jaarlijkse Diaconale Ontmoetingsdag. Thema van deze dag is ‘Leren participeren’. Deze ontmoetingsdag wordt gehouden in 'De Schakel' in Nijkerk en is bedoeld voor diakenen en anderen die binnen de Protestantse Kerk diaconaal actief zijn. Samen willen we nadenken over de plaats die we als kerk kunnen innemen in de samenleving, vooral nu er steeds meer een beroep wordt gedaan op de maatschappij als het gaat om de WMO. Aanmelden hiervoor kan via www.luisterenddienen.nl/ontmoetingsdag.

Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland zijn steeds meer maatschappelijk actief, zo blijkt uit een onderzoek van de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie. Dit onderzoek gaat in op vragen als: hoe spelen de lokale diaconieën in op maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn? Welke betekenis heeft hun werk voor de kerk en de lokale samenleving?

Tijdens de jaarvergadering van de Federatie van Diaconieën op 28 maart wordt het Onderzoek maatschappelijke inzet diaconieën gepresenteerd. Dan staan niet alleen de uitkomsten centraal, maar ook aanbevelingen voor het diaconale werk. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, en prof. dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, zullen reageren op het onderzoek. 

De jaarvergadering vindt plaats op 28 maart 2015 van 10.30 tot 12.30 uur in de Domkerk, Utrecht. Aanmelding: info@federatie-diaconie.nl, o.v.v. de diaconie/organisatie en het aantal personen. Ook niet-leden zijn welkom.

Ilja en Marleen Anthonissen-Van der Louw zijn sinds februari 2014 door Kerk in Actie uitgezonden naar Jeruzalem. Van maandag 30 maart tot en met vrijdag 10 april zijn zij op verlof in Nederland. Marleen is pastoraal werker bij de Lutherse Redeemer Kerk in de oude stad, voor de Nederlanders in en om Jeruzalem. Ilja is als consultant betrokken bij het Bethlehem Bible College in de West Bank. Hun werk is onderdeel van het Kerk in Actie programma “Bouwen aan Bruggen”. Een belangrijk doel van dit programma is om Nederlandse en Palestijnse christenen met elkaar in contact te brengen. Ilja en Marleen zijn op 1 april in Schagen en op 7 april in Barendrecht. Wilt u meer over hun werk horen en hen ook uitnodigen? Neem dan voor 15 februari contact op met Tineke van der Stok, Tineke.van.der.Stok@occo-cooperation.org, tel. 030 880 1852.

Jongeren en (jong)volwassenen kunnen op reis met Kerk in Actie. Zij kunnen tijdens zo’n reis aan den lijve ervaren wat partnerorganisaties van Kerk in Actie doen. Bestemmingen zijn onder andere Rwanda, Indonesië, Israël/Palestina, de Filipijnen en Colombia.  Het programma van de reizen is erop gericht om van elkaar te leren. De reizen leveren een unieke ervaring op: logeren bij een gastgezin, ontdekken van een nieuwe cultuur en in gesprek raken met mensen over elkaars leven. Ook werken deelnemers mee bij diverse projecten van de partnerorganisatie. Uit de reisgids wordt duidelijk dat de deelnemers een gevarieerde en inspirerende reis zullen hebben. De reisgids en het reisaanbod zijn te zien op www.kerkinactie.nl/reizen.
Boekaankondiging Henk Vijver
Colombia wordt sinds jaren geteisterd door extreem geweld. Maar er worden ook telkens weer pogingen gedaan om vrede en verzoening te bewerken. Henk Vijver, die namens Kerk in Actie in Colombia werkt, heeft een boek geschreven over zijn ervaringen met geweld en verzoening in dit land, getiteld De kolonel krijgt eindelijk post. Verhalen over het geweld en verzoening in Colombia.  Na al het kwaad dat het Colombiaanse volk heeft moeten doorstaan, is er nu eindelijk hoop op vrede. Die hoop klinkt door in de titel van het boek.
Het boek van Henk Vijver zal worden gepresenteerd tijdens een symposium over geweld en verzoening in Colombia. Plaats en tijd: zaterdag 7 maart, Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdyk 18 te Leeuwarden van 14.00 tot 16.00 uur.
22 februari 2015, 40dagentijdcollecte Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Dorpshoofd Lehoto wil er voor zorgen dat zijn dorpelingen een dak boven hun hoofd hebben en dat er voldoende eten op voorraad is. Bijna elk jaar treffen cyclonen en overstromingen de oostkust van Madagaskar. In tachtig dorpen in de kuststreek werkt de Protestantse Kerk van Madagaskar, met steun van Kerk in Actie, aan het weerbaarder maken van boerenfamilies tegen de gevolgen van deze rampen. Ze helpen bij het bouwen van stevige en duurzame bamboehuizen en introduceren gewassen die bij droogte of hoog water toch een redelijke oogst geven. De kerk werkt nauw samen met de dorpshoofden, die de touwtjes strak in handen hebben.
1 maart 2015, 40dagentijdcollecte Kerk in Actie, Voorjaarszendingsweek
Jelyn woont in de Golfstaten, samen met  miljoenen christelijke arbeiders. Ze moeten hard werken
voor een schamel loon en ze voelen zich vaak eenzaam.  Jelyn wil graag haar geloof beleven, maar door taal- en cultuurverschillen vinden christenen vaak moeilijk aansluiting bij de bestaande kerken.  
Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten leidt mensen uit de kerken op om Bijbelverhalen te vertellen volgens de methode ‘Simply the Story’ (STS). Na het vertellen van het verhaal wordt er door de mensen doorgesproken over het persoonlijke geloof. Door de STS-methode vinden de gastarbeiders bemoediging en troost in de boodschap van de Bijbel. Ook Jelyn heeft hierdoor geleerd om het woord van God zo te delen dat het mensen raakt. Kerk in Actie steunt het werk van het Bijbelgenootschap in de Golfstaten.
8 maart 2015, 40dagentijdcollecte Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat
Vera moest, door een hersenbloeding, vijf jaar geleden verhuizen naar een verpleeghuis. Dat valt niet mee en ze ziet ieder jaar enorm uit naar de vakantie. Hetvakantiebureau.nl, partner van Kerk in Actie, organiseert jaarlijks zo’n 60 vakantieweken voor 2500 mensen, die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie kunnen gaan. Meestal zijn dit ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Dankzij Het Vakantiebureau.nl kunnen ze genieten van een week met volop rust en aandacht. Ook mantelzorgers kunnen tijdens deze vakantieweken ontspannen, omdat ze even ontlast worden van zorg. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Hetvakantiebureau.nl en andere diaconale projecten in Nederland.
Meer informatie over de 40dagentijdcollecten vindt u op www.kerkinactie.nl/40dagentijd. De automatische bestellingen van de collectefolders zijn verstuurd. Collectefolders zijn nog te bestellen via webwinkel.protestantsekerk.nl of per email: bestellingen@protestantsekerk.nl
8 maart 2015, collecte Luisterend Dienen, Binnenlands Diaconaat
In de afgelopen jaren is de armoede in Nederland meer in het vizier gekomen. Veel kerken in de Nederlandse steden bereiken mensen in armoede via inloophuizen. Hier vinden zij een plek waar ze op verhaal kunnen komen bij mensen die hen een liefdevol oor bieden. Ook kan men er terecht voor een maaltijd, kleding en/of hulp bij schulden. Luisterend Dienen steunt diverse inloophuizen die vanuit hervormd-gereformeerde kerken zijn opgericht. Zoals Meet-Inn in Ede, De Brug in Rotterdam Delfshaven, het Pand in Groningen en IDO in Lelystad. Helpt u mee om dit werk door te laten gaan?
Collectefolders en - enveloppen zijn verkrijgbaar via: www.luisterenddienen.nl/webwinkel of (030) 880 13 37. Voor meer informatie kunt u kijken op www.luisterenddienen.nl.
Veel gemeenten zijn al bezig met het schrijven van kaarten voor gevangenen in Nederland en in het buitenland. Elk jaar organiseert Kerk in Actie deze Paasgroetenactie, in samenwerking met het Justitiepastoraat en het Boekencentrum.
Jaarlijks komen er tienduizenden kaarten, gemaakt door vrouwelijke gevangenen, binnen. De kaarten voor Nederlandse gevangenen worden met Palmpasen of op Eerste Paasdag tijdens een speciale dienst uitgedeeld. Gevangenispredikanten laten elk jaar weer weten dat gevangenen deze kaarten erg waarderen. Het is voor hen heel belangrijk om te weten dat er aan hen gedacht wordt, dat mensen de moeite nemen om een kaartje te sturen. Ook worden er kaarten verstuurd naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen (deze worden verstuurd via stichting Epafras) en naar mensenrechtenactivisten die op de groetenlijst van Amnesty International staan. Alle informatie over hoe u mee kunt aan de paasgroetenactie vindt u op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Op woensdag 11 maart of de zondag erop volgend is het biddag voor gewas en arbeid. Met het oog hierop heeft Kerk in Actie in samenwerking met de Raad van Kerken materiaal voor viering en gesprek gemaakt. Het materiaal verschijnt als themakatern ‘Participatie in werk’ in Oecumenisch Bulletin 1/2015.
Het thema ‘Participatie in werk’ is gekozen in verband met de nasleep van de economische crisis met een hoog blijvende werkloosheid. Een opvallend fenomeen is ook de toename van een flexibele participatie in werk. De term ‘participatie’ refereert daarnaast aan de ‘participatiesamenleving’ en de ‘Participatiewet’ die in januari 2015 van kracht is geworden. In het kader van deze wet worden mensen met een beperking en bijstandsgerechtigden meer naar de arbeidsmarkt geleid.
Het materiaal is voor € 3 (inclusief verzendkosten) te bestellen via rvk@raadvankerken.nl of te downloaden op www.raadvankerken.nl/fman/6245.pdf.

Zonder de inzet van vrijwilligers kan Hetvakantiebureau.nl geen diaconale vakanties organiseren. Tijdens deze vakanties genieten onze vrijwilligers van het geven van aandacht aan onze vakantiegasten en hebben ze onderling ook veel plezier. Een ervaring om nooit te vergeten! Wij zoeken verpleegkundigen en mensen met een zorgachtergrond. Maar ook creatieve mensen met organisatietalent en mensen die zich met hart en ziel enthousiast willen inzetten tijdens onze vakanties. U kunt dit bericht onder de aandacht van uw gemeenteleden brengen door bovenstaande oproep te plaatsen in uw kerkblad of vraag de A4 poster aan voor op het prikbord in de kerk. Mail naar vakanties@hetvakantiebureau.nl of bel naar (0318) 48 66 10. Kijk voor meer informatie ook op www.hetvakantiebureau.nl.
Telefoon: +31 30 880 1456
E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl
Website: www.kerkinactie.nl
Bankrekening: NL 89 ABNA 0457 457 457
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden