Niet goed te lezen? Bekijk de online versie

September 2015

Hierbij ontvangt u het Kerkbulletin van de Protestantse Kerk. De teksten kunt u overnemen in uw kerkblad of op uw kerkwebsite, graag met als bronvermelding: Protestantse Kerk.

In de nieuwe rubriek 'Handig voor redacteuren' sluiten we aan bij vragen waar wij als redacteuren van Kerkbulletin, Kerkinformatie en www.protestantsekerk.nl tegenaan lopen. Maar we horen ook graag waar andere redacteuren van kerkbladen en kerkwebsites iets meer over zouden willen weten!

Met vriendelijke groet,

Mieke Brak en Henni Kraaijer, webredactie@protestantsekerk.nl

In dit kerkbulletin onder meer:
Actieweek vluchtelingen - Commentaar bij de tijd Karin van den Broeke: Hiroshima - Commentaar bij de tijd Arjan Plaisier: Voor wie de klok luidt - Gennep wordt eerste Reformatiestad Nederland - Vredesweek: Vrede Verbindt - Collecte Vredeswerk - JOP COACH Live -  Studiedag Kerken en Wmo: Zorgzame Kerk - Vacaredag 2015 - Collecte Kerk en Israël: Israëlzondag

Actieweek vluchtelingen

Kerk in Actie steunt vluchtelingen wereldwijd en organiseert daarom van 27 september tot en met 4 oktober een actieweek voor vluchtelingen. ​Kerken worden opgeroepen om tijdens de eredienst te bidden en te collecteren voor de noodhulp aan vluchtelingen. Vanuit het Landelijk Dienstencentrum bellen vrijwilligers de hele week donateurs met de vraag om een bijdrage te geven.
Kerk in Actie ondersteunt al jaren gastvrije kerken en organisaties, die zich inzetten voor gevluchte, dakloze en ontheemde mensen; in Europa, in Noord-Irak, Syrië en in Nederland.

Kom in actie
Op www.kerkinactie.nl/vluchtelingen zijn verschillende manieren op een rij gezet hoe kerken en donateurs in actie kunnen komen. Door aandacht te vragen voor vluchtelingen tijdens de kerkdienst, te collecteren, gemeenteleden te enthousiasmeren om te geven en acties te organiseren. Ook is het mogelijk om tijdens de actieweek langs te komen op het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht om deel te nemen aan de bel-actie. Elke dag tussen 9.00 en 21.00 uur zullen vrijwilligers hiervandaan naar donateurs bellen. Iedereen die wil helpen bellen, of diegene nu alleen wil komen of met de hele diaconie, is van harte welkom.

>Opgave via w.nuis@kerkinactie.nl

Commentaar bij de tijd Karin van den Broeke: Hiroshima

Al uren tevoren vult het Hiroshima Peace Memorial Park zich. Speciale plaatsen zijn gereserveerd voor overlevenden (hibakusha) en nabestaanden.
Premier Abe, ambassadeurs van wereldwijd, duizenden Japanners, internationale gasten verzamelen zich. Er is gelegenheid om bloemen te leggen. ‘Rust in vrede. We zullen dit nooit meer doen’, vertaalt iemand de Japanse teksten voor me die staan bij de plaatsen waar bloemen komen te liggen. Het is bijzonder om hier, namens de Wereldraad van Kerken, te mogen zijn. De herdenking van zeventig jaar Hiroshima.
 
Emoties
Om acht uur, een kwartier voordat zeventig jaar geleden de bom werd geworpen, start de herdenkingsbijeenkomst. Voor de Dome wordt een groot vuur aangestoken. Een indrukwekkende stilte valt. De officiële kranslegging wordt begeleid door aangrijpende muziek. Het is niet moeilijk iets mee te voelen van de heftigheid van de emoties die hier nog altijd leven bij de herinnering aan een stad die in een enkel moment volledig verwoest werd. Over drie dagen zullen we in Nagasaki zijn. Japan realiseert zich welke prijs er betaald is voor de beëindiging van een verschrikkelijke oorlog waarin zij zelf hoofdrolspeler was.
 
Om kwart over acht klinken de gongslagen. In de speeches die volgen klinken de verschrikkingen door. Een stad waarin volop familieleven bestond, waar kinderen langs de rivier speelden, waar oude traditionele Japanse gebouwen naast moderne twintigste-eeuwse bouwwerken stonden, waar de seizoenen gevierd werden, brandde in een kort moment volledig af. Tienduizenden stierven onmiddellijk. Lijken spoelden door de rivier. Wie nog leefde probeerde weg te komen. Tienduizenden anderen stierven korte tijd later of werden in de loop van hun leven ziek en mismaakt. Velen leefden hun leven verder in eenzaamheid, als afschrikwekkende verschijningen. Gewone mensen, van wie verreweg de meesten nooit voor oorlog kozen.
 
Kraanvogels
Vredesduiven worden losgelaten tijdens de herdenking. Teken van hoop dat nooit meer iemand op aarde door een kernwapen getroffen zal worden. De duiven passen bij alle papieren kraanvogels die hier gevouwen worden (zie foto). In navolging van dat ene meisje dat op jonge leeftijd merkte dat ze, als gevolg van de straling, ziek was en nog maar kort te leven zou hebben. Ze vouwde meer dan duizend kraanvogels en stuurde ze met een wens voor vrede de wereld in.
Ook kinderen spreken tijdens de ceremonie. ‘Wij, kinderen van Hiroshima, beloven plechtig dat we de waarheid, de hoop en het verlangen van de hibakusha zullen verbinden met ons eigen verlangen naar vrede. Vanuit verleden en heden naar de toekomst.’ Het Hiroshima-vredeslied klinkt.

Geen dreiging meer
Na afloop van de ceremonie stromen nog eens duizenden Japanners toe om bloemen te leggen ter nagedachtenis van allen die stierven als gevolg van het bombardement op Hiroshima.
 
Het bijwonen van deze herdenking in een jubileumjaar, waarschijnlijk ook één van de laatste jaren waarin de hibakusha nog gehoord kunnen worden, bepaalt me indringend bij het wrede, onmenselijke en immorele karakter van kernwapens. Met de hibakusha spreekt de Wereldraad van Kerken zich helder uit voor een wereld waarin geen dreiging met kernwapens meer kan bestaan. Ik kan niet anders dan me daar van harte bij aansluiten.
 
Ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode en lid van het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken, reisde van 3 tot 10 augustus door Japan in het kader van de 70-jarige herdenking van de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Ze maakte deel uit van een internationale delegatie van de Wereldraad van Kerken.

>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 6 augustus 2015

Commentaar bij de tijd Arjan Plaisier: Voor wie de klok luidt

De klok luidt al jaren. Het aantal christenen in het Midden-Oosten is nog nooit zo schrikbarend achteruit gegaan als in de afgelopen jaren. ​De klok luidt in Irak. Van de 1,5 miljoen christenen aldaar in 2003 resten er nu nog 0,5 miljoen. Sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië zijn 200.000 christenen gevlucht. Sinds het schrikbewind van IS zijn honderden christenen vermoord. Het laatste trieste wapenfeit is de vlucht van nog eens honderden christenen uit het Syrische stadje Sadad, dat toevallig op de route lag van de oprukkende jihadisten van IS. In deze Islamitische Staat is geen plaats voor christenen. Die worden stelselmatig ‘kruisvaarders’ genoemd en krijgen de keuze of zich tot de islam te bekeren, of te worden gedood. IS zit voorlopig stevig in het zadel. De recente speldenprikjes van Turkije en de bombardementen van Amerika veranderen daar weinig aan.
 
Geweld tegen christenen is ‘in’. In 102 landen ter wereld komt het voor. In 55 landen is het de laatste tijd erger geworden. Veel ‘nieuw’ geweld vindt de achtergrond in vormen van fundamentalistische islam. Buiten het Midden-Oosten moeten Pakistan en Noord-Korea genoemd worden. Maar in het Midden-Oosten is de situatie voor christenen intussen kritiek.
Daarom roept de Aramese Federatie alle kerken in Nederland op de kerkklok op zaterdag 15 augustus om 12.00 uur een minuut lang te luiden. De Protestantse Kerk ondersteunt dit appel. Met de woorden van Arie Noordermeer, secretaris van het Utrechtse Klokkenluiders Gilde: ‘klokken functioneren van oudsher als instrument om de boodschappen over te brengen. De rampspoed in het Midden-Oosten verdient publieke aandacht’.
 
Lang voor wij hier in het Westen het evangelie hoorden en aanvaardden, was er al een kerk in het huidige Syrië en Irak. Daar is de kerk tot grote bloei gekomen. En ondanks latere krimp is daar altijd een beduidende christenheid geweest. Tot zegen, niet alleen voor christenen, maar voor velen in de regio. Tot zegen, omdat de aanwezigheid van christenen in het Midden-Oosten de beste garantie is op een inclusieve samenleving. Nu luidt de doodsklok over deze regio. Aan twintig eeuwen aanwezigheid dreigt een einde te komen. Anno 2015. In onze tijd. Als echo daarvan klinken bij ons de kerkklokken.
 
Luiden er misschien nog andere klokken? Klokken over de onverschilligheid als het gaat om de vervolging van onze broeders en zusters? Luiden er onhoorbare klokken als het gaat om de staat van ónze kerken en van óns geloof? Ik doe niet graag dramatisch, maar kan deze vraag niet onderdrukken. Luiden de klokken over kerken die leeg staan, musea geworden zijn of graven van het gestorven geloof? Over onze stille aftocht? Het zou kunnen. Misschien moeten we dat er dan maar bij horen, wanneer op zaterdag de klokken luiden.
Dr. Arjan Plaisier is scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 13 augustus 2015

Protestants zijn: eigenzinnig mijn eigen weg gaan

Trinette Verhoeven: 'Protestantisme betekent voor mij dat ik eigenzinnig mijn eigen weg moet gaan.'
​Als klein meisje was ik bewust luthers. Op school weigerde ik mee te doen met het Onze Vader zoals dat door de andere kinderen gebeden werd. Wij baden niet om de verlossing van de boze maar om de verlossing van het kwaad. Als kind van 8 had ik daar al een eigen filosofie bij. Nu moet ik erom lachen. In de protestantse gemeente die ik dien, bid ik van harte om verlossing van de boze omdat ik eenheid belangrijker vind dan de lutherse vertaling.
 
Toch ben ik diep in mijn hart het eigenzinnige kind gebleven. Ik schrijf dat toe aan mijn protestantisme. Protestant komt van protesteren zeiden ze toen onze kerk zijn naam kreeg. Luther en Calvijn durfden het aan om los van enig kerkelijk gezag de Bijbel te bestuderen. Dat heeft mij geïnspireerd. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn geloof. God heeft iets met mij en ik met Hem. Wij alleen weten samen wat dat betekent. Tussen Hem en mij komt niemand in te staan. Ik kan uiteindelijk alleen zelf rekenschap geven van mijn daden. Dat betekent dat ik wel eigenzinnig mijn weg moet gaan.
 
Ds. Trinette Verhoeven is president evangelisch-lutherse synode van de Protestantse Kerk in Nederland. De evangelisch-lutherse synode is een verankering voor de lutheranen in de Protestantse Kerk, en een adviesorgaan voor de synode van de Protestantse Kerk.

>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 18 augustus 2015

Gennep wordt eerste Reformatiestad Nederland

In 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie plaatsvond. De Europese protestantse kerken, verenigd in de CPCE/GEKE, organiseren in dit verband het Project Reformatiesteden. Gennep is de eerste Nederlandse stad die zich Reformatiestad mag noemen.
De kandidaatstelling was een initiatief van de Protestantse gemeente Gennep en omstreken, en werd ondersteund door het college van B & W.
Gennep zal in 2017 een expositie, lezingen en concerten organiseren, met name rond het thema tolerantie. Scriba Karel Bruinsma schrijft in het kerkblad van augustus over de benoeming van Gennep als reformatiestad het volgende:
 
“Onze oude stad Gennep kan terugzien op een rijke geschiedenis. Ook de Reformatie maakt deel uit van die geschiedenis. Goch en Gennep maakten destijds deel uit van het hertogdom Kleef en vervulden een belangrijke rol als vluchtelingengemeente. Hier waren mensen, die uit andere delen van Europa gevlucht waren vanwege geloofsvervolging, welkom. Terwijl in andere delen van de Verenigde Provinciën der Nederlanden een Beeldenstorm woedde, was daar in Gennep geen sprake van. Vreedzaam leefden rooms-katholiek en protestant naast elkaar. Die onderlinge tolerantie kwam bijvoorbeeld tot uiting door de toestemming van de rooms-katholieke autoriteiten aan de protestanten om in hun kerk een eredienst te houden. Totdat Gennep zijn eigen protestantse kerk kreeg. Een geschiedenis om trots op te zijn. Die tolerantie zal ook het thema zijn van de herdenking van de Reformatie.”

Nederlandse steden die ook mee willen doen als Reformatiestad van dit Europese project, kunnen contact opnemen met Margriet Gosker, Projectmanager 500 Jaar Protestantisme. m.gosker@protestantsekerk.nl.

>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 25 augustus 2015

Missionair Oogpunt: Leeg

Wat kun je nog, als je je leeg voelt lopen door al het harde nieuws van vluchtende mensen en je eigen onmacht? “Ik ben leeg,” zei de man tegen me. “Op zondag laad ik me op in de dienst, maar dan door de week, al dat nieuws, die beelden van verdronken en gestikte vluchtelingen, de wanhoop in veel ogen, het gebrek aan fatsoenlijke oplossingen, mijn eigen onmacht... Dan loop ik leeg.”
 
Herkenbaar? Dat je ook als gelovig mens leeg kunt lopen door een teveel aan slecht nieuws?
Een tijdje geleden was mijn fietsband zacht. De fietsenmaker zegt: “Die band van jou is helemaal niet lek, alleen fiets jij er niet genoeg op.” Oftewel: gebruik je fiets eens wat vaker, dan loopt die band minder snel leeg.
 
Zo is het met geloven misschien ook wel. De leegte stoppen we door te blijven oefenen en te blijven komen. Te blijven zingen en te blijven bidden: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
ds. Hans van Ark is programmamanager Missionair Werk en Kerkgroei.

>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 7 september 2015

Meer nieuws op www.protestantsekerk.nl/actueel. Volg de Protestantse Kerk op www.twitter.com/PKNnl, of download de app Protestant via Google Play of Apple Store.

Adventskalender 2015 'Om voor elkaar te zijn'

Cadeau voor uzelf en voor een ander: adventskalender met 27 kerstkaarten met een meditatieve tekst en passende afbeelding. Hiermee heeft u elke op weg naar Kerst dag een tekst ter bezinning én een kaart om te versturen. De kalender (met ringband) is een ‘tafelkalender’ en kan dus neergezet worden. De kaart kan met en zonder tekst worden verstuurd.

>Prijs: € 6,00. Met staffelkorting: - vanaf 10 exemplaren € 5,50 per stuk - vanaf 50 exemplaren € 5,00 per stuk. Bestellen via www.protestantsekerk.nl/webwinkel.

Geloven met plezier

Advent, Hemelvaart, Kerst, Pasen, Pinksteren, Startzondag, Veertigdagentijd - meer dan 100 leuke ideeën voor jou en je kind Praktische handreikingen voor ouders om met hun kind aan de slag te gaan met de Bijbel, God en geloof. Het boek bevat 8 the ma's waaronder Rituelen thuis, Muziek, Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Binnen elk thema worden er per leeftijdsgroep (0-4, 5-8, 9-12 jr.) vijf handreikingen gedaan voor doe-opdrachten.

>Prijs: € 12,50. Bestellen via www.protestantsekerk.nl/webwinkel.

Meer materialen van de Protestantse Kerk zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/webwinkel.

Zaterdag 19 september t/m zondag 29 september 2015: Klimaatloop

Kerken organiseren een klimaatloop door Nederland. Eerste etappe: Groningen - Drenthe.
Nederlandse kerken komen in actie voor een rechtvaardiger klimaatbeleid en organiseren een Klimaatloop door Nederland in vijf weekenden in totaal 10 etappes. Zo gaan zij op weg naar de 21ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die van 30 november tot en met 11 december 2015 in Parijs wordt gehouden.
Tijdens dit eerste weekend wordt er op zaterdag 19 september gelopen van Winsum en Peize naar Groningen; en op zondag 20 september van Vries en Hooghalen naar Assen. In Winsum krijgen de wandelaars om 10:00 een rondleiding over de eerste energie- neutrale kerk van Nederland. Zij ontvangen de pelgrimszegen en gaan dan op weg naar Groningen: een wandeling van ong. 17,5 km.
Op 24 oktober wordt de landelijke manifestatie Klimaatloop in Utrecht gehouden, als tussenstop op weg naar Parijs.
Tijdens het laatste weekend op 14 en 15 november wordt er gewandeld van Heerlen naar Rolduc, en van Rolduc naar Vaalserberg. Bij het Drielandenpunt op de Vaalserberg worden de estafetteweekenden afgesloten.

>Meer informatie: www.klimaatloop.nl.

Zaterdag 19 september t/m zondag 27 september 2015 - Vredesweek: Vrede Verbindt

Vrede is niet overal ter wereld vanzelfsprekend. Met de Vredesweek roept PAX op om hierbij stil te staan. Dit jaar heeft de Vredesweek als motto 'Vrede verbindt'. Daarmee roept PAX op tot ontmoeting en verbinding en zet zij moedige bruggenbouwers, zowel in Nederland als in conflictgebieden, in de schijnwerpers.

>Meer informatie: ambassades.paxvoorvrede.nl/vredesweek.

Zondag 20 september 2015 - Collecte Vredesweek:
Vrede Verbindt

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op deze zondag gecollecteerd voor de ondersteuning van het Vredeswerk. Tijdens de Vredesweek vraagt de Protestantse Kerk de aandacht voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX.
In Mali steunt Kerk in Actie het werk van radiojournalist Adjan en de imam Wangara. Samen maken zij radioprogramma’s over vrede en verzoening. De radicale islam is sterk in opkomst in dit door geweld geteisterde land. Moslims en christenen wantrouwen elkaar. Adjan gelooft in de kracht van radio: “Radio heeft een enorm bereik, ook in de dorpjes ver buiten de stad. De stem van deze tolerante imam kan hierdoor heel ver dragen.” In Zuid-Sudan stichtte Bisschop Taban met steun van PAX het vredesdorp Kuron. Verschillende bevolkingsgroepen bouwen vanuit dit dorp samen aan vrede en gerechtigheid. Veiligheidscomités worden opgeleid en jongerengroepen maken theaterstukken over moeilijke onderwerpen als veeroof, huiselijk geweld of alcoholisme.

>Meer informatie: www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda, bericht d.d.20 september 2015.

Dinsdag 29 september tot donderdag 15 oktober 2015 -
JOP COACH Live

Van 29 september tot 15 oktober organiseert JOP COACH Live door het hele land bijeenkomsten over het thema 'Anders kijken - anders werken': Kijk mee: kijk met de blik van kinderen en jongeren naar de wereld, zie hoe ze samen leren, zich binden en wanneer ze ergens voor gaan; Doe mee: laat je inspireren door praktijkervaringen uit jouw regio, deel de jouwe en leer van elkaar; en Ontwikkel mee: creëer met elkaar nieuwe mogelijkheden om met kinderen en jongeren geloof te beleven.
Het avondprogramma is voor iedereen die actief is met kinderen en jongeren om de kerk. Nieuw dit jaar is het middagprogramma speciaal voor predikanten en andere kerkelijke professionals! Tussen de twee dagdelen is er een maaltijd waarbij beide groepen elkaar ontmoeten.
De JOP COACH Live-bijeenkomsten worden gehouden in Lexmond, Hoogeveen, Amsterdam, Oud-Beijerland, Apeldoorn, Leeuwarden en Eindhoven.

>Meer informatie over data en plaats: jop.nl/jopcoachlive.

Vrijdag 2 oktober 2015 - Studiedag Kerken en Wmo: Zorgzame Kerk

Kerk in Actie organiseert samen met de Federatie van Diaconieën, de jaarlijkse studiedag Kerken en Wmo. ​In het ochtendprogramma presenteert prof. dr. Herman Noordegraaf, bijzonder hoogleraar en docent voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, de uitkomsten van het onderzoek Zorgzame Kerk dat hij samen met Jac Franken, beleidsmedewerker bij het Expertisecentrum van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, gehouden heeft. Aansluitend schetst Carla van der Vlist, teamleider binnenlands diaconaat bij de dienstenorganisatie, een visie op de toekomst van het diaconale werk.
Tijdens het middagprogramma worden vier workshops gehouden over de vier deelprojecten van Zorgzame Kerk: Kerk als schakel; Kerk als knooppunt; Zorgmaatje; en Lokale belangenbehartiging. Het middagprogramma wordt op ludieke wijze afgesloten door Kees Posthumus. Hij zet de aanwezigen in beweging om voort te gaan op de ingeslagen weg.

>Tijd: 10:0 - 16:00. Plaats: Plaats: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht. Kosten: € 15,- (inclusief koffie/thee en lunch). Dit bedrag wordt achteraf gefactureerd. Aanmelden via www.protestantsekerk.nl/pcte. Meer informatie en vragen: (030) 880 18 86.

Zaterdag 3 oktober 2015 - Vacaredag 2015

De jaarlijkse Vacaredag 2015 is gewijd aan leven en werk van Thomas Merton, die honderd jaar geleden geboren werd. Thomas Merton (Frankrijk, 1915 - Thailand, 1968) zocht in zijn leven een weg in geloof, dwars door tradities heen. Hij deed daarvan openhartig verslag in zijn beroemde autobiografie 'De Louteringsberg'. Kenmerkend is zijn openheid, bijvoorbeeld naar andere religies, en zijn maatschappelijk engagement. Merton zocht in dat alles de kern van wat leven is: vrij zijn van alles waar iemand zich achter kan verstoppen, en groeien in liefde.
Tijdens deze Vacaredag zal Willy Eurlings, voorzitter van de Mertonvrienden, de hoofdlezing verzorgen: "Over authentiek leven'. In de middag zijn twee workshoprondes, waarbij kan worden gekozen uit vijf workshops: De bestijging van de berg Karmel (Saskia Leene); Mediteren met Thomas Merton (Kick Bras); Actie in contemplatie (Henri ten Brinke); Creatief met Henri Nouwen (leerling van Merton) (Corinne Groenendijk); en Meditatief wandelen (Machteld Hoekzema).

>Tijd: 9:45 - 16:00. Plaats: Ichtuskerk, Grote Haag 154, Amersfoort. Kosten: € 15,- (contant betalen bij aankomst zaal). Zelf lunch meenemen. Voor koffie, thee en melk wordt gezorgd)Opgave: Diana Berendsen, vacare@protestantsekerk.nl.

Zondag 4 oktober 2015 - Collecte Kerk en Israël: Israëlzondag

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op deze Israëlzondag gecollecteerd voor de ondersteuning van het werk van Kerk en Israël. Je kunt elkaar pas echt ondersteunen als je geïnvesteerd hebt in de relatie met elkaar. Dat is de ervaring van ds. Pieter Goedendorp, voorzitter van het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) namens de Protestantse Kerk in Nederland: “De huidige tijd is een heel spannende waarin de Joodse gemeenschap keer op keer opgeschrikt wordt, zoals na de aanslagen in Parijs. Een goede relatie bewijst zich bij een crisis.”
Het investeren in elkaar is niet altijd makkelijk, stelt Goedendorp: “Als Protestantse Kerk hebben we, naast de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, uitgesproken dat ook het Palestijnse volk ons ter harte gaat.”
OJEC is een van de organisaties die de Protestantse Kerk ondersteunt in het werk van Kerk en Israël.

>Meer informatie: www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda, bericht d.d. 4 oktober 2015.

Zondag 18 oktober 2015 - Micha Zondag:
Mijn wereld op z'n kop

Op deze zondag staan duizenden kerken wereldwijd stil bij gerechtigheid. Dit jaar staat de Micha Zondag in het teken van macht en machtsmisbruik.
Dit jaar staat de Micha Zondag - zondag voor gerechtigheid - in het teken van macht en machtsmisbruik. Het thema is daarom ‘Mijn wereld op z’n kop’, geïnspireerd op Marcus 10: 32-45. Dit gedeelte sluit aan op de tekst voor 18 oktober op het oecumenisch leesrooster.
Kerken die mee willen doen, kunnen het materiaal gratis downloaden: preekschetsen, liederen en gebeden, collectemateriaal, kinder- en tienermateriaal en suggesties hoe concreet aan de slag te gaan.

>Het Kerkenpakket voor de Micha Zondag 2015 is online beschikbaar via www.michazondag.nl

Meer agenda-activiteiten op www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda.

Plakken zonder opmaak
Een aantal kerkbladredacteuren heeft laten weten dat zij door de nieuwe vormgeving van Kerkbulletin meer moeite hebben met kopiëren uit Kerkbulletin en plakken in een tekstdocument: zij hebben last van allerlei kaders en lijnen die mee komen. Dat komt omdat de Kerkbulletin nieuwe stijl is opgemaakt met behulp van rasters en kaders.
Dit is heel simpel te verhelpen door de gekopieerde tekst te 'plakken zonder opmaak'.
  • Wie met Word werkt, vindt dit in het uitklapmenu onder 'kopiëren' en 'plakken': 'plakken zonder opmaak'. Hierdoor verdwijnt niet alleen de opmaak (zoals kleur en lettertype) maar ook de afbeeldingen en lijnen.
  • Wie met een ander tekstverwerkingsprogramma werkt, bijv. met Libre Office, kan na het plakken de tekst selecteren en kiezen voor de knop Opmaak > Directe opmaak wissen.
Redacteuren die tegen dit soort problemen aanlopen, kunnen ook de tip uit Kerkbulletin juni 2015;  'Knippen en plakken' nog eens erbij pakken.

>Naar www.protestantsekerk.nl/kerkbulletin.
 
www.protestantsekerk.nl
 
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Uitschrijven kan hier.