Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 17, nummer 4,  mei 2016
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hiermee ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief van mei. Graag wijzen wij u op het nieuwe initiatief van Kerk in Actie: Kids in Actie, én op het Armoedeonderzoek 2016. We hopen dat u meedoet met dit onderzoek en de vragenlijst invult en opstuurt!
Klik voor de pdf versie van de Nieuwsbrief april en de bestellijst.
 

Inhoudsopgave

Gedicht

God, geef mij de geest van moed,
dat ik kracht mag krijgen om onrecht te bestrijden.
Geef mij de geest van verzet,
dat ik mij niet zomaar neerleg
bij de huidige status quo.
Geef mij de geest van mededogen,
dat ik de wereld mag zien
door de ogen van anderen.
Om de geest van zachtheid vraag ik ook,
dat ik mag luisteren naar de stem van de armen
zonder mijn dromen uit het oog te verliezen
in mijn ongeduld naar actie.
Schenk mij uw Geest, God,
de Geest van waarheid,
de Geest van gerechtigheid en hoop.

Linda Jones
Uit: Medemens  2
 

Ontmoeting met zusters en broeders uit de wereldwijde kerk

Op zaterdag 16 april gonsden de Immanuël-kerk in Ermelo en haar zalencentrum van het geroezemoes van de vele bezoekers in de zaaltjes en de gangen. Buiten wezen kleurige ballonnen en medewerkers in hesjes ons al de weg van station of parkeerplaats naar de kerk. Binnen begonnen we met een kleurrijke viering geleid door synodepreses ds. Karin van den Broeke en uitgezonden medewerker Henriëtte Nieuwenhuis. Ds. Robert Goyek uit Kameroen vertelde over de situatie in Noord-Kameroen en hoe zijn kerk zich daar staande houdt te midden van het geweld van Boko Haram. En er was een verhaal van bemoe-diging uit Colombia. Daarna stroomde de kerk leeg en ging iedereen naar verschillende workshops. Tijdens de dag voelde je dat we als kerk in Nederland onderdeel zijn van een wereldwijde beweging van christenen. Op www.kerkinactie.nl/werelddag kunt u een verslag lezen en foto’s zien van de dag. En wie weet… tot volgend jaar!

Nieuw Hydepark geopend

15 april is conferentiecentrum Nieuw Hydepark feestelijk geopend. Diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland én Het Vakantiebureau verzorgen hier vakanties voor mensen die zorg nodig hebben. Dankzij de steun van vele plaatselijke diaconieën kunnen mensen, voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is,
toch een weekje op vakantie gaan in het prachtige nieuwe gebouw. Het nieuw gebouwde vakantiehotel beschikt over
alle benodigde aangepaste faciliteiten voor mensen die extra zorg nodig hebben. Daarnaast is het conferentiecentrum beschikbaar voor iedereen die op een unieke plek wil vergaderen, een cursus wil organiseren of een conferentie wil houden. Voor meer informatie over diaconale vakantieweken: www.hetvakantiebureau.nl.

 Nieuw: Kids in Actie

Kerk in Actie heeft een nieuw initiatief: Kids in Actie, met duif Rainbow als mascotte. Net als Noachs duif vliegt Rainbow de wijde wereld in. In een voorleesboek vertelt Rainbow verhalen over de kinderen die ze ontmoet. Rainbow is  als knuffelduif te koop in de web-winkel. Het voorleesboekje wordt standaard bijgeleverd. Samen een mooie attentie om namens uw gemeente cadeau te doen bij geboorte of doop. De verhalen van Rainbow staan de komende twee jaar ook centraal in het materiaal van Kind op Zondag. Gebruikt uw kindernevendienst dit materiaal? Organiseer dan eens een Rainbowthema-dienst of actie voor kinderprojecten van Kerk in Actie. Tot slot verzorgt Kids in Actie in het hele land samen met plaatselijke kerken concerten met Elly en Rikkert Zuiderveld. Ook uw kerk kan een Kids in Actie-concert houden. Meer informatie hierover leest u op: www.zingenindekerk.nl. Kijk voor meer informatie over Kids in Actie op www.kerkinactie.nl/kids.

 Jaarverslag Kerk in Actie 2015

Het Jaarverslag 2015 vertelt hoe de kerk in 2015 in actie kwam. Door het jaarverslag heen staan als een rode draad verhalen over het werk voor vluchtelingen wereldwijd.
Daarnaast leest u ook over al het andere werelddiaconale en zendingswerk. U komt bijvoorbeeld te weten hoe nieuwe ovens in Zuid-Afrika zorgen voor een beter milieu
en een betere gezondheid, hoe de kerk in Egypte seksueelmisbruik bespreekbaar maakt en op welke manier er afgelopen jaar noodhulp is verleend in Nepal. Samen hebben we veel kunnen betekenen. Lees het vanaf maandag 9 mei online via: www.kerkinactie.nl/jaarverslag. U kunt ook een papieren versie bestellen via:
www.kerkinactie.nl/webwinkel.

Studiedag 'Predikant en Diaconaat'

Op vrijdag 3 juni 2016 vindt van 10.00 - 15.30 uur in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht een studiedag plaats over het thema ‘predikant en diaconaat’. Attendeer uw predikant op deze studiedag! De studiedag heeft als doel om predikanten toe te rusten en te bemoedigen met het oog op hun betrokkenheid op het diaconaat nu. Ook wordt nagedacht over de vraag wat de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ te zeggen heeft over diaconaat. De studiedag is opgenomen in het open aanbod van de Permanente Educatie en levert voor predikanten en kerkelijk werkers studiepunten op.Deelname aan de dag kost 15 euro (inclusief verslag). Opgave voor 20 mei bij Joke van Heusden: j.van.heusden@kerkinactie.nl.

Groene Kerkeninitiatief op Groengelovig

Op 3 juni 2016 vindt GroenGelovig plaats: een inspirerend event voor christenen in beweging voor de schepping. GroenGelovig brengt mensen bijeen die allemaal op hun eigen plek én samen zich inzetten voor ecologische gerechtigheid. Kerk in Actie leidt een deelsessie over wat kerken kunnen doen in het kader van duurzaamheid. Wilt u als kerk ideeën opdoen over hoe u als gemeente kunt kiezen voor een duurzaam en bewust leven, dan is deze dag ook voor u bedoeld. Vrijdag 3 juni, 13.00 – 18.00 uur in de Jacobikerk te Utrecht. Mail voor meer informatie naar: info@groengelovig.nl.

Welkom in Jeugddorp De Glind

Met eigen ogen zien hoe uw gift voor de Rudolphstichting wordt besteed? Kom dan op woensdag 15 juni 2016 naar Jeugddorp de Glind. Tijdens deze Ontmoetingsdag is er informatie voor diaconieën en donateurs over het werk dat de Rudolphstichting landelijk en in het Jeugddorp doet. U krijgt een rondleiding door het Jeugddorp en gaat op bezoek bij een gezinshuis. De Ontmoetings-dag is goed te combineren met de Algemene Ledenvergadering die ’s avonds wordt gehouden. Meer informatie en aanmelden op www.rudolphstichting.nl/ontmoetingsdag. De financiële steun die de Rudolphstichting via Kerk in Actie krijgt van gemeenten van de Protestantse Kerk komt ten goede aan de zorg voor kinderen die uit huis geplaatst zijn.

Bezorging pakketten Vandaar

De pakketten met het eerstvolgende nummer van ons donateursmagazine Vandaar worden bezorgd tussen woensdag 8 en vrijdag 10 juni. Als u geen pakket ontvangt,
maar hier wel interesse in heeft (bv. om op de leestafel te leggen), stuur dan een mail naar vandaar@kerkinactie.nl, met vermelding van het gewenste aantal exemplaren en het
adres waar deze naartoe gestuurd kunnen worden.

Paasgroetenactie 2016: een mooi resultaat

Diaconieën en ZWO-groepen kochten dit jaar weer zo’n 60.000 paasgroetenkaarten. Zij verstuurden die naar Nederlanders in buiten-landse gevangenissen, naar gedetineerden in Nederland en naar mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten. Opnieuw een mooi resultaat. Dank aan iedereen die meedeed aan deze actie!
De eerste kaarten werden uitgereikt in de kerkdienst in de vrouwengevangenis in Ter Peel. In deze gevangenis werd ook het ontwerp voor de kaarten gemaakt in een project over het veertigdagentijdthema ‘Zet een stap naar de ander’. Ds. Karin van de Broeke, preses van de synode, was hierbij aanwezig, net als vertegenwoordigers van de
deelnemende organisaties: Kerk in Actie, het Boekencentrum en Stichting Epafras.

Doe mee aan Armoedeonderzoek 2016

Eind februari ontving u van Kerk in Actie het verzoek om mee te doen aan het Armoede-onderzoek. Diaconieën kunnen nog tot 1 mei 2016 de vragenlijst invullen. Hoe meer diaconieën meedoen, des te duidelijker wordt het beeld van diaconale hulp aan mensen in armoede.
Kort samengevat:
•   We vragen naar uw werkwijze rond armoedebestrijding.
•   Het onderzoek is breed interkerkelijk.
•   Invullen kan digitaal (sterke voorkeur!) of op papier.
•   Digitaal op www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek
•   Het wachtwoord staat in de per post toegestuurde bijlage Armoedeonderzoek 2016
•   Op papier invullen kan ook op de vragenlijst die u begin februari heeft ontvangen
De vragenlijst toezenden naar: Antwoordnummer 4056, t.a.v. Armoedeonderzoek 2016, 3500 VB UTRECHT
Heeft u vragen? Hulp nodig bij het invullen? Mail dan naar b.vander.vlist@kerkinactie.nl.
Wat doet Kerk in Actie met de resultaten Armoedeonderzoek
Dit Armoedeonderzoek 2016 maakt zichtbaar hoe diaconieën mensen in armoede helpen. Het toont aan of de hulp toeneemt en wat het beste helpt om armoede op te sporen. Kerk in Actie zal de geanonimiseerde gegevens ook gebruiken om diaconieën van goede adviezen te voorzien over lokale armoedebestrijding, o.a. via Diakonia en werkdagen. Tenslotte zal Kerk in Actie urgente knelpunten mét verbeterpunten aankaarten bij landelijke bestuurders en politici.

Maatregelen op vier armoedeknelpunten

Er zijn vier knelpunten waarvoor diaconieën en andere armoedebestrijders om maatregelen kunnen vragen bij hun burgerlijke gemeente. De knelpunten zijn verwerkt in een kant-en-klaar voorstel met concrete maatregelen om de problemen lokaal aan te pakken. Dit aanbod doet de Sociale Alliantie (landelijke kerken, vakbonden en uitkeringsgerechtigden) op: www.socialealliantie.nl/images/pdf/voorjaarsactie-2016.pdf.
Diaconieën en andere armoedebestrijders kunnen dit uitgewerkte voorstel gebruiken als nieuwe impuls voor hun overleg met de burgerlijke gemeenten. De vier knelpunten met concrete voorstellen voor maatregelen gaan over:
1.      Knelpunten in de participatiewet
2.      Maatschappelijke participatie van kinderen
3.      Opkopen van schulden
4.      Collectieve zorgverzekering
Meer weten? Mail naar b.vander.vlist@kerkinactie.nl.

Vakanties voor zelfredzame senioren

Kent u binnen uw gemeente senioren met een kleine sociale kring die weinig de deur uit komen, maar verder nog redelijk vitaal en zelfredzaam zijn? Voor hen organiseert Hetvakantiebureau.nl een groot aantal vakantieweken op verschillende prachtige locaties in Nederland. Vrijwilligers begeleiden de vakantiegasten, indien nodig, zodat ze
optimaal akantie kunnen vieren. Er worden leuke uitstapjes, voorstellingen en creatieve workshops georganiseerd. Ook kan men wandelen en fietsen en worden iedere dag weer heerlijke maaltijden bereid.Helpt u deze senioren, al is het voor even, uit de eenzaam-heid? Voor reservering en meer informatie kunt u contact opnemen met Hetvakantiebureau.nl, tel. (0318) 48 66 10, info@hetvakantiebureau.nl, www.hetvakantiebureau.nl.

Spotlight Support 2016: voedselzekerheid

Heeft u een project rond voedselzekerheid in ontwikkelingslanden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor financiële steun van Kerk in Actie Particulier Initiatief. Kerk in Actie wil ook via Particulier Initiatief de voedselzekerheid in arme gemeenschappen versterken, zodat de bevolking toegang heeft tot voldoende en gevarieerd voedsel.
Voorwaarden in het kort:
•   Aanvragende organisatie is een Nederlandse rechtspersoon
•   Uitvoering door lokale organisatie
•   Versterkt de toegang tot voldoende en gevarieerd voedsel in arme gemeenschappen
•   In één van de 34 aangegeven landen
•   Uitvoering tussen 01-08-2016 en 31-12-2017
•   Kerk in Actie draagt maximaal de helft van de projectkosten bij en hooguit € 20.000.
•   Uiterlijk 30 juni 2016 indienen bij: particulierinitiatief@icco-cooperation.org.
Meer informatie:
•   Kijk op www.kerkinactie.nl/2espotlight2016
•   Abonneer u op de digitale nieuwsbrief via: www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief
•   Mail naar patricia.van.delft@icco-cooperation.org of bel (030) 692 79 82.
Tot 31 mei 2016 loopt er ook een Spotlight Support voor verstandelijk gehandicapten.

Hulp na seksueel geweld

5 juni 2016, collecte Werelddiaconaat
Ieder uur krijgt een meisje in Guatemala te maken met seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Actie,
wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toeroepen. Slachtoffers krijgen psychologische begeleiding en hulp bij het doen van aangifte. Refugio ondersteunt de politie en lokale overheden, zodat zij de meisjes op de juiste manier opvangen en doorverwijzen. Ook kaart de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met hulp van Refugio werken de meisjes bovendien aan een zelfstandig bestaan. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van Refugio en andere werelddiaconale projecten.

Geef voor het Rooseveltpaviljoen

12 juni 2016, collecte Protestantse Kerk
Iedereen is op z’n tijd toe aan vakantie. En dat geldt ook voor mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben. Zij zijn van harte welkom in (onder andere) het
Roosevelthuis in Doorn. Na 47 jaar intensief gebruik was het oude Roosevelthuis aan vernieuwing toe. In het nieuwe Roosevelt-paviljoen in Nieuw Hydepark heeft iedere kamer een eigen badkamer. Er zijn aangepaste toiletten en douches. Rolstoelen en fietsen zijn beschikbaar, zodat de gasten kunnen genieten van de schitterende omgeving. Vrijwilligers staan klaar om vakantiegasten een onvergetelijke week te bezorgen. Helaas zijn voor sommigen van hen de kosten te hoog. Met deze collecte willen we de kosten voor deze speciale groep gasten verlagen, zodat een ontspannen vakantie ook voor hen binnen bereik komt.
Meer informatie over de collecten vindt u op: www.protestantsekerk.nl/collecterooster en/of www.kerkinactie.nl/collecte. Collectefolders zijn nog te bestellen via webwinkel.protestantsekerk.nl of per e-mail: bestellingen@protestantsekerk.nl.

Bericht van Trukajaya (Indonesië)

In de collecte voor het werelddiaconaat op 7 februari 2016 stond Kerk in Actie partner Trukajaya op Java, Indonesië centraal. Veel kinderen op het platteland van Java zijn
ondervoed. De belangrijkste oorzaak is eenzijdig voedsel: rijst. Trukajaya leert de boeren om met respect voor het milieu weer lokale, traditionele gewassen te verbouwen,
die veel gezonder zijn. Er worden waterreservoirs en biogasinstallaties gebouwd. Vrijwilligers helpen gezinnen om het voedselpatroon te veranderen waardoor ondervoeding tegengegaan wordt. Solikhin, dorpshoofd, zette zich in voor het bouwen van een irrigatiekanaal, want zonder water kunnen boeren geen landbouw bedrijven. Een 595 lang irrigatiekanaal is ontworpen om   verlies van water tegen te gaan en het makkelijker te kunnen verdelen over de landbouwgrond. “Door een betere irrigatie en watermanagement kunnen boeren ieder seizoen lokale en traditionele gewassen verbouwen.” Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Nodig een spreker uit over werk Kerk in Actie

Dankzij uw steun kan Kerk in Actie wereldwijd projecten uitvoeren die mensen hoop bieden en tot hun recht laten komen. Met regelmaat bezoeken mensen uit Nederland een project. Ben en Heleen Veldboom bezochten onlangs projecten in het door droogte en honger geteisterde Ethiopië. Han de Ronde bezocht in Egypte diaconale projecten van onze partners daar. Ze vertellen graag over hun bevindingen en zijn beschikbaar voor een avond in uw kerk, waarmee uw plaatselijke gemeente kan delen in de wereldwijde verbondenheid met elkaar. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: m.van.stuijvenberg@kerkinactie.nl.

Bijbellezen met andere ogen

In de kerk lezen we vaak eerst een tekst of verhaal, en stellen we daarna de vraag wat dat bijbelgedeelte voor ons betekent. Maar wat als we dit omkeren?
Contextueel bijbellezen is een manier van bijbellezen die niet begint bij de Bijbel maar bij uzelf: wat houdt u bezig? Maar ook: wat speelt er in de samenleving? Kan de Bijbel ons dan helpen hier een richting in te vinden, een antwoord op te krijgen? Door deze bena-dering gaan we de Bijbel met andere ogen lezen. In de nieuwe brochure: ‘Bijbellezen met andere ogen’ staat onder andere een voorbeeld van een bijbelstudie, maar we nodigen u ook uit om de website www.kerkinactie.nl/bijbellezen te bekijken. De brochure is te bestellen via de webwinkel of het bestelformulier.

Doe mee met de Micha Cursus

In de Micha Cursus draait het om het thema ‘goed doen en recht doen’. Tijdens deze praktische cursus denken de deelnemers na over wat de Bijbel hierover zegt. Samen aandacht geven aan goed doen en recht doen… daar wordt de wereld beter van! De Micha Cursus kan gegeven worden door de diaconie of een gemeentelid. Voor de cursusleiders is het een aanrader om de instructie-avonden te volgen om een goed inzicht te krijgen in de opbouw en aanpak van de cursus. In mei en juni 2016 zijn er nog twee instructie avonden: op 25 mei in Kampen (in de Broederkerk, Broederstraat 16) en op 13 juni in Alkmaar (Hobbemalaan 2A). Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.michanederland.nl/cursus.Kijk voor meer informatie over de Micha Cursus op: www.michacursus.nl of neem contact op met de projectleider Micha Cursus, Dick van Dijk, tel: 06 15 13 90 55 of e-mail: D.van.Dijk@protestantsekerk.nl.