Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 16, nummer 8, november 2015
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hierbij ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief november 2015 met informatie over diaconale activiteiten voor de komende maand(en).
Print hier de pdf versie van de papieren nieuwsbrief en de bestellijst van november.
 

Inhoudsopgave

Algemeen
Kom ook naar de Landelijke Diaconale Dag!
Terugblik Kerk in Actie actieweek
Nieuwe brochure: Samen vieren
Bezoek concert Lucas Kramer

Diaconaat in Nederland
Armoedebestrijding middels een kerkelijk noodfonds
Zorgzame Kerk: presentatie pilots
Berichten van het Vakantiebureau.nl

Werelddiaconaat en zending
Ga mee op reis naar Moldavië
Lees over de predikantenreis naar China
Bezoek met uw gemeente een project van Kerk in Actie
Wijziging thema Kerstcollecte 2015

Collectematerialen
Lichtcollecte voor kinderen in Moldavië
Wereldhuis, een veilige plek
Geef voor kwetsbare kinderen in Moldavië
Bevrijd uit de slavernij in Nederland
Geef voor een thuis voor weeskinderen in Rwanda

Diversen
Zet een stap met de Micha Cursus in de 40dagentijd
Word ook groene kerk
Schrijf een groet aan vluchtelingen!

Gedicht

En vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld,
voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!

O God, uw groot begrijpend hart
kent onze angst en pijn;
genees de zieke wereld weer,
zodat zij goed zal zijn.
Genade Heer, hoor ons gebed,
zie deze wereld aan!

Tekst: Herman G. Stuempfle jr., vertaling:
Ite Wierenga
Lied 997: 1,4 uit: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk

Kijk voor voorbeden voor het werk van Kerk in Actie en onze partners op www.kerkinactie.nl/kom-in-actie.

 
Diaken, ZWO-lid of dominee? Dan wilt u de Landelijke Diaconale Dag ‘Geloven in de kracht van delen’ op 21 november in de Jaarbeurs in Utrecht niet missen! Boeiende lezingen, uitdagende workshops, nieuwe inzichten, goede gesprekken, ingrediënten te over voor een diaconale feestdag! Geef u op via: www.aanmelder.nl/ldd2015. Meer informatie over het programma op: www.kerkinactie.nl/ldd2015.
Kerk in Actie heeft ruim 1,4 miljoen opgehaald voor (nood)hulp onder vluchtelingen. Tijdens de actieweek van 27 september tot 4 oktober riep Kerk in Actie kerken en donateurs op vluchtelingen te steunen. Dankzij de giften uit Nederland kunnen lokale kerken wereldwijd vluchtelingen helpen met babyspullen, voedsel en onderdak. Geloven in delen, het is juist nu nodig. Het bedrag loopt de komende weken nog op. Dit is ook hard nodig, want de nood is groot. Uw gift blijft dus van harte welkom. Voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen.

Nieuwe brochure: Samen vieren

Wilt u een kerkdienst organiseren rondom een specifiek thema? Bijvoorbeeld over vluchtelingen, duurzaamheid, kinderen in de knel, noodhulp of versterk de kerk? Bestel dan de nieuwe gratis brochure “Samen vieren” via de webwinkel (webwinkel.pkn.nl). In deze brochure vindt u allerlei praktische tips hoe u zo’n kerkdienst kunt organiseren. Ook treft u er vele liederen en gebeden aan. U kunt de brochure ook downloaden via www.kerkinactie.nl/vieren.
U bent van harte welkom op een van de gratis concerten van Lucas Kramer op 5, 10, 19 of 24 november. Tijdens de concerten wordt speciaal aandacht gevraagd voor het wereldwijde werk van Kerk in Actie onder vluchtelingen. Hiervoor wordt ook gecollecteerd. De concertavonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.20 uur. Meer informatie en gratis kaarten (geen reserveringskosten!): www.zingenindekerk.nl/lucaskramer.

Armoedebestrijding middels een kerkelijk noodfonds

Steeds meer diaconieën zijn betrokken bij een (inter)kerkelijk noodfonds, dat tijdelijke financiële of materiële hulp biedt aan mensen in armoede en heel laagdrempelig werkt. De meeste noodfondsen zijn interkerkelijk en werken samen met de voedselbanken, SchuldHulpMaatje of het Maatschappelijk Werk. Ook zijn er vanuit de noodfondsen vaak goede contacten met de lokale overheid. Hiermee vindt overleg plaats, er wordt naar elkaar doorverwezen en knelpunten worden helder.
Kerk in Actie biedt in 2015 en 2016 diaconieën (gratis) begeleiding aan als zij een nieuw kerkelijk noodfonds willen starten. Wilt u informatie of een oriënterend gesprek? Meldt u zich dan bij Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl. Zij behartigt armoedebestrijding namens Kerk in Actie.
Zorg voor mensen is niet meer vanzelfsprekend een overheidstaak. De nadruk ligt steeds meer op de eigen kracht van burgers en hun sociaal netwerk. Herbezinning is nodig: welke rol kan en wil de kerk spelen in de participatiesamenleving? Op vrijdag 2 oktober jl. werd op de studiedag ‘Zorgzame Kerk in de praktijk’ het evaluatief verslag gepresenteerd van het project Zorgzame Kerk. In 18 proefgemeenten werden activiteiten ontwikkeld ten dienste van mensen die zorgafhankelijk zijn, zowel binnen als buiten de kerk. Het onderzoeksrapport en verdere verslagen van de dag kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk.
Voor het aanvragen van een advies– en begeleidingstraject Zorgzame Kerk in uw eigen gemeente kunt u terecht bij w.meijnhardt@kerkinactie.nl of bij uw eigen gemeenteadviseur.

Berichten van het Vakantiebureau.nl

Vakanties van het Vakantiebureau voor gemeenteleden
Bij Hetvakantiebureau.nl is de Vakantiegids 2016 weer beschikbaar, met daarin het aanbod van de diaconale vakantieweken, zoals de vakanties in De Werelt in Lunteren en Hydepark (nieuwe Roosevelthuis) in Doorn. Ook de folder met vakanties voor eenoudergezinnen is weer beschikbaar. Wilt u de vakanties onder de aandacht van uw gemeente(leden) brengen? U kent wellicht mensen uit uw gemeente voor wie het goed zou zijn om er eens even tussenuit te gaan. Wij kunnen ook tijdens een gemeenteavond of een ouderenbijeenkomst een presentatie over de vakantieweken geven. Voor meer informatie of extra vakantiegidsen kunt u contact met ons opnemen. Telefoonnummer (0318) 48 66 10 of mail naar info@hetvakantiebureau.nl. Of kijk op: www.hetvakantiebureau.nl.
Diaconale gezinsvakantie
Kent u een gezin met een minimuminkomen dat geen mogelijkheid heeft om op vakantie te gaan?
Hetvakantiebureau.nl mag een aantal bungalowvakanties in 2016 beschikbaar stellen voor een sterk gereduceerd tarief. Dit wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met RCN, dat camping- en bungalowparken exploiteert. U kunt de gezinnen zelf bij ons aanmelden of eventueel doorverwijzen naar Hetvakantiebureau.nl, telefoon: (0318) 48 66 10, e-mail: info@hetvakantiebureau.nl. De voorwaarden vindt u op: www.hetvakantiebureau.nl.
Verpleegkundigen en verzorgenden gezocht
Hetvakantiebureau.nl heeft dit jaar nog een aantal vakantieweken op het programma staan. Voor de vakanties in dit najaar en met Kerst (21-28 december) zijn we dringend op zoek naar verpleegkundigen en verzorgenden in De Werelt (Lunteren), De Heerenhof (Mechelen) en in het F.D. Roosevelthuis (Doorn). Wilt u dit binnen uw gemeente onder de aandacht brengen? Voor meer informatie en/of aanmelding kan men contact opnemen met Ria Hertog (coördinator zorg), rhertog@hetvakantiebureau.nl, telefoonnummer: (0318) 48 66 10. 
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kerken in Moldavië hebben dagcentra opgericht waar deze kinderen welkom zijn.
Gaat u mee op reis naar Moldavië? Overdag brengt u bezoeken aan zowel de organisaties als de mensen die hulp ontvangen. U maakt een kerkdienst mee, brengt een bezoek aan de hoofdstad Chisinau en brengt huisbezoeken.
Voor wie: Volwassenen (vanaf 50 jaar)
Reisdatum: zaterdag 5 maart – zaterdag 12 maart 2016
Uiterste aanmelddatum: 5 januari 2016
Kosten: € 1000 euro (inclusief ticket, verblijf, maaltijden en transport)
Aanmelden: via onze website www.kerkinactie.nl/reizen.
Van 9 t/m 28 oktober is een groep van 18 predikanten op studiereis naar China geweest. De kerk van China heeft in de afgelopen 30 jaar een onstuimige groei doorgemaakt. Centraal tijdens de reis stonden vragen als: Wat is de achtergrond van deze groei en hoe kunnen de kerken zich in deze gecompliceerde, geseculariseerde context ontwikkelen? Hoe geven de Chinese christenen hun geloof en leven vorm en hoe zijn de verhoudingen tussen christenen en mensen van een ander geloof? Reiservaringen kunt u lezen op http://www.kerkinactie.nl/actueel/2015/10/predikantenreis-naar-china.

Bezoek met uw gemeente een project van Kerk in Actie

Kerk in Actie organiseert gemeentereizen naar vele landen. Dat doen we omdat we geloven in delen. Met mensen uit uw eigen kerk op reis, dat schept een bijzondere band en levert een ervaring op waar de hele gemeente in kan delen. Wilt u als gemeente op reis? Wij zijn op zoek naar gemeenten die op bezoek willen bij de projecten die u samen met Kerk in Actie steunt. De inhoud van een reis ligt niet kant en klaar op de plank. Deze zal Kerk in Actie met u en de partnerorganisatie afstemmen. Een belangrijk gegeven is dat onze reizen gebaseerd zijn op het ontmoetingsconcept en dat we te gast zijn. Op de website van Kerk in Actie leest u er alles over onder ‘reizen’.
Samen op reis: zo wordt tastbaar hoe we samen een wereldwijde gemeenschap vormen van mensen die geloven in delen.
Op het moment dat het collecterooster 2015 werd uitgebracht, was de intentie om met Kerst 2015 te collecteren voor onze partnerorganisatie SAVE in India. In de afgelopen maanden is besloten dat we toch niet dit project, maar de Kinderdagcentra in Moldavië centraal stellen tijdens Kerst. We hopen dat u mee wilt gaan in deze beslissing en licht wilt geven aan de kwetsbare kinderen in Moldavië.
Kerst is het feest van het licht. Jezus werd geboren en maakte Gods licht zichtbaar voor iedereen. Wij mogen dit licht met elkaar delen en doorgeven aan kinderen in Moldavië voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Wilt u een licht voor hen zijn? Geef voor het leven van kwetsbare kinderen in Moldavië. Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/kerst.
Doet uw kerk in de Adventsperiode al mee aan de extra lichtcollecte voor kinderen in Moldavië? Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerst. Bestel nu de gratis waxinelichtstickers in de webwinkel (webwinkel.pkn.nl/kerk-in-actie) en deel licht uit!
15 november 2015, collecte Kerk in Actie Diaconaat
De protestantse diaconie van Amsterdam opende in 2008 het Wereldhuis, een plek waar mensen zonder verblijfspapieren hulp krijgen en een luisterend oor vinden. In het Wereldhuis komen veel arbeidsmigranten, maar ook uitgeprocedeerde asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel. In het Wereldhuis kunnen zij even op adem komen. Ook kunnen ze er terecht voor juridisch advies of medische zorg. Er zijn fietscursussen en taaltrainingen. Het Wereldhuis wil de mensen zó helpen, dat ze op eigen kracht verder aan hun toekomst kunnen bouwen. In steeds meer steden vindt dit initiatief navolging en Kerk in Actie ondersteunt het van harte. De opbrengst van de collecte op 15 november is bestemd voor het Wereldhuis en andere diaconale projecten in Nederland.

Geef voor kwetsbare kinderen in Moldavië

25 december 2015, collecte Kerk in Actie Kinderen in de Knel
Met kerst is de Kerk in Actie collecte bestemd voor kansarme kinderen in Moldavië. Veel ouders zijn vertrokken naar de grote steden om daar werk te zoeken. Kinderen blijven achter bij hun grootouders die vaak ook straatarm zijn. Ze krijgen nauwelijks gezond eten en leven in koude, donkere huizen. Met steun van Kerk in Actie hebben de kerken in Moldavië kinderdagcentra opgericht, waar kinderen kunnen spelen, geholpen worden bij het huiswerk maken en een warme maaltijd krijgen. Er zijn in heel Moldavië op dit moment 50 van deze centra. Dat is echt veel te weinig. Nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië hebben zo’n warme plek nodig. De opbrengst van de Kerk in Actie kerstcollecte is bestemd voor kwetsbare kinderen in Moldavië en voor andere projecten voor kinderen in de knel. Geef voor het leven van deze kinderen!
Meer informatie over de Kerk in Actie collecten vindt u op www.kerkinactie.nl/collecte. De automatische bestellingen zijn verstuurd. Collectefolders zijn nog te bestellen via
webwinkel. pkn.nl of per email: bestellingen@protestantsekerk.nl.

Bevrijd uit de slavernij in Nederland

15 november 2015, collecte Luisterend Dienen Binnenlands Diaconaat
Duizenden vrouwen werken als prostituee op de Amsterdamse wallen. Minimaal 60% van hen komt uit Oost-Europese landen. Ze worden naar Nederland gelokt met het vooruitzicht veel geld te verdienen, maar in plaats daarvan komen ze terecht in een situatie van hoge schulden en uitbuiting. Een groot deel van deze vrouwen is tussen de 18 en 25 jaar. Scharlaken Koord biedt professionele hulp aan deze vrouwen om uit de wereld van de prostitutie te stappen en terug te keren naar hun land van herkomst. Omdat deze vrouwen echter het risico lopen opnieuw slachtoffer te worden, heeft Scharlaken Koord contact gezocht met een Hongaarse organisatie, die Hongaarse vrouwen in eigen land opvangt. Van daaruit worden zij geholpen om te re-integreren en een eigen bestaan op te bouwen. De opbrengst van deze collecte is voor Scharlaken Rood en andere diaconale projecten van Luisterend Dienen.

Geef voor een thuis voor weeskinderen in Rwanda

25 december 2015, collecte Luisterend Dienen Werelddia­conaat

Tijdens de genocide in Rwanda in 1994 werden een miljoen mensen vermoord in honderd dagen tijd. Rose Gakwandi zat samen met haar man en kinderen verstopt in een huis in Butare. Na de oorlog besloot ze zich in te zetten voor de vele kinderen die als wees waren achtergebleven. Ze richtte de stichting Mwana Ukundwa op, wat in het Rwandees ‘geliefd kind’ betekent. De stichting zoekt opvangfamilies voor we­zen, ondersteunt kinderen die in het huis van hun overleden ouders zijn blijven wonen, helpt bij het betalen van het schoolgeld, geeft sommige kinderen een beroepsopleiding en ondersteunt gezinnen die weeskinderen opvangen. Hoewel de weeskinderen van 1994 inmiddels volwassen zijn, blijft het werk van Mwana Ukundwa hard nodig. Nog steeds zijn er veel weeskinderen, o.a. doordat ouders overlijden aan de gevolgen van hiv/aids. De opbrengst van de collecte is voor werelddiaconale projecten van Luisterend Dienen.

Bij de Luisterend Dienen collectes zijn folders en collecte-enveloppen beschikbaar, die u kunt bestellen via: www.luisterenddienen.nl/webwinkel. Via de website kunt u ook een collecteafkondiging downloaden.
De Michacursus helpt mensen om hun gaven te ontdekken en de stap te zetten van woorden naar daden. Een echte aanrader dus voor de 40dagentijd. De cursus is bedoeld voor groepen in de gemeente en bestaat uit zes bijeenkomsten en een doe-activiteit. Wie de hele cursus een stap te ver vindt, kan deze 40dagentijd kiezen voor de Micha Cursus Light, een verkorte cursus van twee bijeenkomsten. Er zijn flyers en posters om uit te delen en op te hangen in de kerk. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

Word ook groene kerk

Elke lokale geloofsgemeenschap kan ‘groene kerk’ worden. Bijvoorbeeld door het kerkgebouw te verduurzamen, door isolatie te verbeteren, over te stappen op LED-verlichting of zonnepanelen te installeren. Kerk in Actie heeft een toolkit (zie: http://www.groenekerken.nl/duurzaamkerkbeheer/) en een startpakket (zie: http://groenekerken.nl/wp-content/uploads/2013/11/Startpakket.pdf) ontwikkeld, waarmee kerken concreet aan de slag kunnen.

Schrijf een groet aan vluchtelingen!

Kerk in Actie helpt vluchtelingen wereldwijd. Naast gebed voor hen of het geven van een gift, kunt u in actie komen door een warme groet of wens te sturen naar een vluchteling. Samen kunnen wij deze vluchtelingen laten voelen dat ze gezien worden als uniek mens in grote problemen, op zoek naar een veilige plek.
Schrijf op een kaart naar keuze in het Engels uw wens of gebed op voor een vluchteling. Ook uw medegemeenteleden kunt u vragen zo’n kaart te schrijven en bij de diaconie in te leveren. Kerk in Actie brengt in december deze wensen naar vluchtelingen in Libanon, Jordanië, Irak en Syrië, op Lesbos en Lampedusa, en in Nederland. Dat kunnen we doen via onze bestaande internationale contacten met kerken en partners. Op de Landelijke Diaconale Dag (21 november) worden de kaarten ingezameld. U kunt de kaarten ook sturen naar Kerk in Actie, t.a.v. Servicedesk, Antwoordnummer 4056, 3500 VB Utrecht, of bij de receptie inleveren. Op www.kerkinactie.nl/helpvluchtelingen staan enkele voorbeeldteksten. Zie ook www.kerkinactie.nl/ldd2015.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden