Diaconale werk kerk springlevend op Landelijke Diaconale Dag

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
  Jaargang 17, nummer 9, december
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u de laatste Kerk in Actie Nieuwsbrief van dit jaar. De eerste Nieuwsbrief in 2017 verschijnt begin februari.
We kijken terug op een geslaagde Landelijke Diaconale Dag. Een korte terugblik leest u in deze nieuwsbrief. Meer op www.kerkinactie.nl/actueel; kijk voor foto's op facebook. Verder informatie over diaconale onderwerpen en activiteiten in de komende maanden.
Download hier de papieren versie van de Nieuwsbrief december 2016 en de bestellijst.
 

Inhoudsopgave

Gedicht

Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de dag minder stil
Eén vonk
kan een begin van nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van een lied
Eén kind
het begin van een toekomst

Jacqueline Roelofs-van der Linden
Uit: Medemens 4
 

Diaconale werk kerk springlevend op Landelijke Diaconale Dag

De kerk blijft een maatschappelijke factor van belang. Dat bleek ook weer op de 121e Landelijke Diaconale Dag van Kerk in Actie. Zo’n 1100 diakenen, predikanten en zwo-leden kwamen bijeen rond het thema ‘Meer dan een dak. Geloven in delen’, om geïnspireerd te raken door het werk dat zij uitvoeren voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
"“Diaken zijn is gewoon én bijzonder"”, zei scriba ds. René de Reuver. “"We geloven in delen, omdat wie geeft ook ontvangt. We helpen mensen niet zodat ze christen worden, maar omdat wíj christen zijn.”"
Op de LDD presenteerde Kerk in Actie een ‘toolkit kerkelijke noodfondsen’, een handig hulpmiddel voor lokale gemeenten bij het starten van een noodfonds. Nog een primeur, de Diaken App, waar belangrijke informatie gebundeld aangeboden kan worden.
Naast het plenaire programma en de keur aan workshops, was er voor het eerst een zogenoemde belevenismarkt, waar bezoekers meer konden horen, proeven en ruiken over het werk van de kerk in actie.

Nieuwskoppen

1.      Inwoners van Aleppo steunen
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/10/inwoners-van-aleppo-steunen

2.      Blog: Bijbelverhalen als gesprekspartner
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/11/bijbelverhalen-als-gesprekspartner

3.      Blog: Martin Luther King en de Syrische revolutie
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/11/martin-luther-king-en-de-syrische-revolutie

4.      Blog: Christenvervolging in Pakistan?
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/11/christenvervolging-in-pakistan

5.      1 miljoen euro extra voor noodhulp Mosul aan Nederlandse hulporganisaties
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/11/1-miljoen-euro-extra-voor-noodhulp-mosul-aan-nederlandse-hulporganisaties.

Inspiratiemiddag: ‘Dichter bij uzelf, dichter bij het verhaal’

Contextueel bijbellezen is een manier van bijbellezen die niet begint bij de Bijbel maar bij uzelf: wat houdt u bezig, waar maakt u zich druk om? Maar ook: wat speelt er in de samenleving en heeft u daar als gelovige of wij als kerk een rol in? Deze manier van lezen leren we van partnerorganisaties van Kerk in Actie, zoals de doopsgezinde kerk in Colombia. Op deze inspiratiemiddag ervaren we, onder leiding van Inge Landman die in Colombia werkt, hoe het is om op deze manier de Bijbel te lezen. En natuurlijk vertelt Inge ook over haar werk in Colombia.
Tijd: Zaterdag 14 januari 2017, 13.30-17.30 uur, aansluitend een maaltijd (optioneel).
Plaats: Doopsgezinde kerk, Wirdumerdijk 18, Leeuwarden.
Kosten: Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten.
Aanmelding: Opgave voor 10 december 2016 bij Lin Tjeng (l.tjeng@icco.nl) met het aantal personen en of u wel/niet van de maaltijd gebruik maakt.

Training Contextueel Bijbellezen

Denkt u ook wel eens: ‘Hoe kan ik het doen van bijbelstudie weer nieuw leven inblazen? Dat kan met de methode contextueel bijbel-lezen, een laagdrempelige en inspirerende manier van lezen en bespreken. In maart 2017 biedt Kerk in Actie een training aan in de methode van Contextueel Bijbellezen. De training wordt gegeven door Hester Oosterbroek en Sietske Blok en is bedoeld voor iedereen die met bijbelstudies in groepen wil werken. Predikanten kunnen de training volgen in het kader van de Permanente Educatie en krijgen daar 1 studiepunt voor. De driedaagse training kost 230 euro per persoon en is inclusief de handleiding en één overnachting op Hydepark. Voor de data en meer informatie: www.kerkinactie.nl/bijbellezen.

Jaarvergadering Federatie van Diaconieën

De jaarvergadering 2017 van de Federatie van Diaconieën vindt plaats op zaterdag 25 maart 2017 in de Opstandingskerk, Hoefslag 132 in Nijkerk. Het thema is ‘Vluchtelingen en het diaconaat’. Geesje Werkman leidt het onderwerp in. Geesje Werkman is contactpersoon bij Kerk in Actie voor diaconieën die zich willen inzetten voor dit thema. De jaarvergadering begint om 10.30 uur (inloop 10.00 uur) en eindigt om 12.30 uur met een lunch. De Opstandingskerk is uitstekend bereikbaar en er is ruime (gratis) parkeergelegenheid. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Inlichtingen en aanmelden via: info@federatie-diaconie.nl.

Armoedeonderzoek 2016

Het Armoedeonderzoek 2016 is een onderzoek naar materiële en immateriële hulp die gegeven wordt door plaatselijke kerken aan mensen die financieel in de knel zitten. Het onderzoek is uitgevoerd door de Protestantse Kerk in  Nederland in samen-werking met andere kerken. De belangrijkste conclusie is dat er – ondanks krimp in veel plaatselijke gemeenten – een groei is van het aantal hulpvragen en van de hulp vanuit kerken. Staatssecretaris Klijnsma is hierover bevraagd in de Tweede Kamer, en binnenkort zal Kerk in Actie met haar in gesprek gaan over de aanbevelingen die Kerk in Actie doet naar de landelijke politiek. Diakenen kunnen met behulp van dit rapport het gesprek aan-gaan met lokale politici en beleidsmakers. U kunt het volledige armoedeonderzoeksrap-port en de brochure met een samenvatting, praktische verhalen en veel tips downloaden op www.kerkinactie.nl/armoede. De brochure wordt in december 2016 meegestuurd met Diakonia. Meer informatie bij Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl.

Werkvormen voor kinderen en jongeren over armoede

Eén op de negen kinderen groeit op in armoede. Steeds meer jongeren raken in de schulden. Steeds meer kerken geven hulp aan mensen die financieel in de knel zitten. Het is van belang om aandacht te besteden aan deze thematiek binnen de kerkelijke gemeente. Zorg dat de drempel laag is om over armoede in gesprek te gaan. Het Jeugdwerk van de Protestantse Kerk, JOP, heeft biedt nieuwe werkvormen aan om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan met de thema’s geld, armoede en schulden. De werkvormen zijn te vinden op www.jop.nl/werkvormenarmoede.

Armoedebestrijding middels een kerkelijk noodfonds

Op meer dan 150 plekken in Nederland is de plaatselijke  kerk betrokken bij een (inter)kerkelijk noodfonds. Zo’n noodfonds biedt tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen in armoede en werkt heel laagdrempelig. De meeste noodfondsen werken samen met de voedselbanken, SchuldHulpMaatje of het Maatschappelijk Werk. Een noodfonds is een goede manier om contacten te leggen en onderhouden met de lokale overheid. Wilt u ook aan de slag? Kerk in Actie heeft de ervaringen, tips en trucs van deze noodfondsen gebruikt om een toolbox te ontwikkelen, die u kunt downloaden op www.kerkinactie.nl/noodfondsen. Meer informatie? Neem contact op met Meta Floor, m.floor@kerkinactie.nl.

Zorgzame Kerk: samen redzaam

Diakenen kunnen betrokken worden bij het ‘keukentafelgesprek’, waarin mensen de mogelijkheid hebben om aan te geven welke extra zorg en ondersteuning zij van de gemeente nodig hebben. Vooral voor hen die geen netwerk in de buurt hebben van familie en vrienden, kan de aanwezigheid van een diaken een steun zijn. Want niet ieder mens is altijd zelfredzaam. Om de situatie in kaart te brengen kan er een ‘persoonlijk plan’ geschreven worden. Een voorbeeld-formulier vindt u als download op www.kerkinactie.nl/zorgzamekerk. Wilt u weten wat Zorgzame Kerk voor uw gemeente kan betekenen en de mogelijkheden daarvoor verkennen, dan gaat een projectmedewerker van het projectteam graag met u in gesprek. Ook kunt u voor uw kerk een oriëntatieavond Zorgzame Kerk aanvragen. Voor verdere informatie: Willy Meijnhardt, projectleider Zorgzame Kerk, w.meijnhardt@kerkinactie.nl.

Doe een Groene Bijbel-studie!

Op 23 november jl. presenteerde het Nederlands Bijbelgenootschap de Groene Bijbel. De Groene Bijbel bevat de tekst van de nieuwe Bijbelvertaling en is gedrukt op papier van oude bijbels. Bijbelverzen die betrekking hebben op de schepping, relatie mens/dier, landbouwwetten en andere groene thema’s, zijn groen gemarkeerd. In deze uitgave zijn, naast de gewone bijbel-tekst, verdiepende artikelen te vinden over Bijbel, geloof en duurzaamheid. Ter gelegenheid van deze nieuwe Bijbel biedt Kerk in Actie u een bijbelstudie aan over Psalm 8. Om met mensen in uw gemeente in gesprek te gaan over de aarde en hoe wij daarmee omgaan. De bijbelstudie vindt u op www.kerkinactie.nl/bijbellezen. Doet u mee?

Wie spreekt er Farsi?

Een gemeente in de provincie Utrecht zoekt iemand die Farsi spreekt en op de hoogte is van de praktijk van gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Een Iraanse vrouw, met verblijfsvergunning, heeft gevraagd om doop en belijdenis. De gemeente heeft hulp nodig van een tolk om duidelijk te krijgen wat de vrouw precies wil en zoekt  iemand die kan helpen om het gesprek hierover te voeren. Reacties kunt u sturen naar Geesje Werkman, g.werkman@pkn.nl.

Gezocht

De overleggroep van diaconieën van de Protestantse Kerken in Leidschendam en Voorburg en de Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg overweegt om een interkerkelijke folder te maken met informatie over de kerken in Leidschendam-Voorburg, mogelijk aangevuld met informatie over de moskee. De overleggroep wil graag contact krijgen met gemeenten die hier ervaring mee hebben en kunnen adviseren en feedback geven. Reacties kunt u sturen naar Geesje Werkman, g.werkman@pkn.nl.

Geef Liefde aan gehandicapte kinderen in Pakistan

25 december 2016, collecte Kinderen in de Knel In de kleine plattelandsdorpen in Pakistan weten ouders niet goed hoe ze met hun gehandicapte kind om moeten gaan. Ze verbergen hun kinderen. Sommigen zien de handicap zelfs als een straf van God. Voor kinderen met een handicap is bijna geen zorg beschikbaar. NOAD, partner van Kerk in Actie, steunt ouders en hun kinderen om hen een volwaardige plek in het gezin en de samenleving te geven. Ze geven de kinderen de juiste medische zorg en laten ouders zien hoe hun kinderen door liefde, zorg en aandacht zich beter ontwikkelen. Daarnaast leert NOAD de ouders op te komen voor de rechten van hun gehandicapte kind. Met uw gift maakt u het mogelijk dat Pakistaanse kinderen met een handicap de broodnodige liefde, zorg en aandacht kunnen krijgen.

Meer inkomen voor Noord-Molukse boeren 

5 februari 2017, collecte Werelddiaconaat
Nootmuskaat is de belangrijkste inkomsten-bron voor meer  dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken. Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren indeze Indonesische provincie echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat. Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn. Op zondag 5 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van partner Swantara. 
Materiaal: bij de Kerk in Actie collecten zijn folders beschikbaar via bestellingen@protestantsekerk.nl of(030) 880 13 37. Meer informatie, een collecteafkondiging en een PowerPointpresentatie zijn te vinden op: www.kerkinactie.nl/collecte.

Brei een hart

Het thema van de kerstcampagne is ‘Geef liefde!’ Daarom vragen we gemeenten om zelf een hart maken, als teken van liefde voor de ander! Figuurzagen, breien, haken, naaien, alles is toegestaan! Een mooi idee om dit samen in uw kerk te gaan doen! Stuur of breng uw harten naar Kerk in Actie en wij geven ze aan de kinderen in Pakistan. Ook in Nederland geeft Kerk in Actie de harten aan vluchtelingenkinderen in AZC’s. Heeft u met uw kerkelijke gemeente contact met een AZC in uw omgeving? Dan kunt u de harten ook zelf brengen. Misschien wel gekoppeld aan een leuke spelletjesmiddag of maaltijd die u als gemeente aanbiedt?
Schrijf een mooie, bemoedigende kerstboodschap en stuur uw hart met de boodschap vóór 9 januari op naar Kerk in Actie t.a.v. Daniëlle van Drongelen. Antwoordnummer 4056, 3500 VB in Utrecht. Kerk in Actie zorgt dat de harten goed terecht komen.

Bak een Dapperbrood

De 40dagentijd is een bijzondere periode die ons uitnodigt na te denken over hoe krachtig Jezus zijn lijdensweg volbracht uit liefde voor ons. Kerk in Actie gelooft in delen. U deelt mee door van een zakje gist en aanvullende ingrediënten deeg te maken. Kom als kerk in actie door samen Dapperbrood te bakken. Bestel vanaf 1 december een receptkaart met een zakje gist via de webwinkel voor uw gemeenteleden. Laat iedereen thuis een brood bakken en een gemeentelid uitnodigen om het brood mee te delen. Of eet de Dapperbroden als gemeente samen op. Geniet samen van de smaak en het mooie gesprek. Kijk voor ideeën om het brood te delen op www.kerkinactie.nl/dapperbrood.

Sterke vrouwen en dappere mannen 

Ze leven overal ter wereld: sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. In de 40dagentijd 2017 zullen we ze gaan ontmoeten.
Tessa uit Nederland, die een fijne jeugd heeft in de Glind. Of Rosa, die door middel van de Bijbel en trainingen leert om te gaan met conflictsituaties in Guatemala. Ook ontmoeten we Stefan, die in het dagcentrum in Moldavië geniet van zijn oude dag. En Amadu die aan zijn toekomst werkt bij de Pauluskerk, Keenan, die in Zuid-Afrika nu workshops geeft aan jongeren en Phyu Thi, die ondanks haar handicap zorgt voor haar gezin.
U leest hun verhaal in de collecte-folders, dus bestel ze snel allemaal! Als u alle zes de zondagen van de 40dagentijd collecteert voor deze sterke en dappere mensen, kunt u gratis het zakboekje bestellen voor al uw gemeenteleden. Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

De 40dagentijd app  

De 40dagentijdapp helpt u en uw gemeente-leden om iedere dag even stil te zijn. Verschillende predikanten uit Nederland en de wereld staan stil bij sterke en dappere
mensen die zij bewonderen. En bij de vraag wat Pasen voor hen betekent. Met de app heeft u elke dag een stukje bezinning in handen. U kunt de app downloaden via de stores op uw telefoon. Kijk voor meer informatie vanaf 1 december op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp.

Verlof Renske van Veen 

In het voorjaar van 2017 komt buitengewoon uitgezonden medewerker Renske van Veen voor verlof naar Nederland. In de periode van 14 tot en met 21 mei 2017 kunt u als gemeente Renske uitnodigen om te vertellen over haar werk in het ziekenhuis in Tank in Pakistan. Tank ligt in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan. Het is er gevaarlijk. Renske werkt hier als verloskundige in het ziekenhuis van de Church of Pakistan, partner van Kerk in Actie. Ze is betrokken bij het opleiden van de lokale staf met name voor verloskunde en infectiecontrole. In overleg kan Renske materiaal laten zien over het vrouwenwerk in het ziekenhuis. Als u Renske van Veen wilt uitnodigen voor een avond of een bijdrage op een zondag in haar verlof periode, kunt u contact opnemen met Feije Duim, feije.duim@icco-cooperation.org.

Verlofperiodes uitgezonden medewerkers

Verlof Martina Fraanje - 15 december 2016 t/m januari 2017
Verlof Inge Landman - januari 2017
Verlof Nienke Pruiksma - 2 t/m januari 2017
Verlof Hanna Wapenaar - 8 t/m 22 januari 2017
U kunt de uitgezonden medewerkers die op verlof zijn in Nederland uitnodigen om in uw gemeente te komen vertellen over hun werk. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/agenda.

Nieuw boekje over nalaten aan Kerk in Actie  

Geven aan Kerk in Actie kan bij leven, maar ook na overlijden kunnen mensen het werk van Kerk in Actie ondersteunen via hun testament. Steeds meer mensen bestemmen (een deel van) hun nalatenschap voor Kerk in Actie. Zij leggen daarmee een belangrijke basis voor dit werk in de toekomst. Krijgt u wel eens vragen over nalaten aan Kerk in Actie, of wilt u gemeenteleden wijzen op de mogelijkheid Kerk in Actie als goed doel in hun testament op te nemen? Wijs hen dan op het nieuwe boekje Geloven in een bestemming. In deze mooie en makkelijk leesbare uitgave staan persoonlijke verhalen van mensen die Kerk in Actie in hun testament hebben opgenomen. Daarnaast bevat het boekje praktische informatie om geïnteresseerden te helpen bij hun afwegingen. Belangstellenden kunnen het boekje gratis aanvragen via 030 880 1338, via donateurs@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/nalaten.

Daoud Nassar van Tent of Nations in Nederland

Tent of Nations is een boerderij vlakbij Bethlehem waar het gezin Nassar hun eigen land beschermt, mensen van diverse culturen bij elkaar brengt en Palestijnse jongen helpt om te hopen op en te werken aan een betere toekomst. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet Daoud Nassar zich met zijn familie op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “'Wij weigeren vijanden te zijn'”. Daoud Nassar spreekt tijdens de Vriendenmiddag Tent of Nations, waar hij zal vertellen over uitdagingen, bedreigingen, volhouden en creatief verzet. Het wordt een inspirerende middag vol ontmoeting en creativiteit, met muziek en Palestijnse hapjes. De bijeenkomst vindt plaats in de Opstandingskerk in Houten (naast NS-station) op zaterdagmiddag 4 februari 2017, van
13.30 – 17.00 uur. Meer info op www.tentofnations.nl, aanmelding via tentofnationsnl@gmail.com. Van harte welkom!

Praktisch geloven... wie wil dan niet?

Is er in uw gemeente al een Micha Cursus? Een cursus die je met elkaar doet! Samen nadenken over het geloof, in gesprek gaan over hoe je in de huidige samenleving christen kunt zijn en bij kunt dragen aan gerechtigheid. Cursusboekjes zijn te bestellen via de website www.michanederland.nl. Voor cursusleiders zijn er instructieavonden, waar handvatten worden aangereikt die helpen om de cursus met plezier, ontspannen en met vrucht te geven aan medegemeenteleden. Kijk voor data en plaatsen van instructieavonden op www.michacursus.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dick van Dijk, projectleider MichaCursus, 06- 15 13 90 55 of mailt u naar vragen@michacursus.nl.