Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie
Jaargang 17, nummer 3,  april 2016
Geachte diakenen en leden van de ZWO-commissie,
Hiermee ontvangt u de Kerk in Actie Nieuwsbrief april met een keur aan berichten. Graag wijzen wij u op het bericht over het Armoedeonderzoek met het verzoek mee te doen met de enquête.
Zaterdag 16 april a.s. is de Kerk in Actie Werelddag. We hopen velen van u dan te ontmoeten!
 

Inhoudsopgave

Ter inspiratie

Ambassadeurs van de hoop

Laten wij ons gezonden weten
als de handen van de hemel,
die zich vouwen rond de aarde.

Om luiken te openen,
waar uitzicht ontbreekt,

om harten te verwarmen,
waar de kilte toeslaat,

om handen te vullen
van wie beroofd zijn,

om tranen af te wissen
die blijven stromen,

zelfs om te spreken
waar iedereen zwijgt
en wegkijkt.

Laten wij ons geroepen weten
om van elkaar gediend te zijn.
Wat een handvol brood
al niet kan doen…
 
Sytze de Vries
Uit: Medemens 2
 

Kom naar de Werelddag

Het is bijna zover! Op 16 april is de Kerk in Actie Werelddag in Ermelo. Een dag vol ontmoetingen, inspiratie, samen de bijbel lezen en samen zingen. Ervaar hoe het is om deel uit te maken van de wereldwijde kerk. Leuk om eens samen met een vriend(in), familie- of gemeentelid naar toe te gaan. U kunt zich nog tot 9 april opgeven via onze website www.kerkinactie.nl/werelddag of tel. (030) 880 18 52. Van harte welkom!

Cursus Nederlands voor vluchtelingen

Op 28 december heeft de Ontmoetingskerk in Valkenswaard haar deuren opengezet voor dagopvang van vluchtelingen, die in de opvanglocatie De Brugse Heide wonen. Met meer dan 60 vrijwilligers worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een naaiatelier en bibliotheekbezoek. Ruim 20 docenten en assistenten verzorgen dagelijks lessen basaal Nederlands voor ongeveer 150 leerlingen. De gebruikte lesmethode blijkt zeer effectief. Bent u als gemeente geïnteresseerd in deze succesvolle methode (inclusief PowerPointpresentatie), dan kunt u contact opnemen met Maja de Haan, diaken PKN Valkenswaard en coördinator lessen basaal Nederlands aan vluchtelingen, e-mail: maja.de.haan@telenet.be of
tel. 0032 (0) 477 61 25 23.

Landelijke Netwerkdag Kerken en Werkzoekenden

Op zaterdag 23 april wordt door Encour, Kerk in Actie en Missie Nederland een netwerkdag georganiseerd rond de vraag hoe je als kerk werkzoekenden kunt bijstaan. Jan Wessels, directeur van Missie Nederland, verzorgt een lezing over ‘Waarom zou je als kerk oog hebben voor werkzoekenden?’. Daarnaast vertelt diaken Wouter van Oord hoe hij hier praktisch vorm aan geeft. Aansluitend zijn er verschillende workshops.
De dag wordt gehouden in scholengemeen-schap Guido de Bres te Amersfoort, van 10.00 - 14.30 uur en kost 10 euro. Voor verdere informatie en aanmelding zie www.encour.nl.

Studiedag ‘Predikant en Diaconaat’

Op vrijdag 3 juni 2016 vindt van 10.00 -15.30 uur in het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht een studiedag plaats over het thema ‘predikant en diaconaat’. Attendeer uw predikant op deze studiedag!
De studiedag heeft als doel om predikanten toe te rusten en te bemoedigen met het oog op hun betrokkenheid op het diaconaat nu. Ook wordt nagedacht over de vraag wat de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ te zeggen heeft over diaconaat. De studiedag is opgenomen in het open aanbod van de Permanente Educatie en levert voor predikanten en kerkelijk werkers studiepunten op.
Deelname aan de dag kost 15 euro (inclusief verslag). Opgave voor 20 mei bij Joke van Heusden (j.van.heusden@kerkinactie.nl), secretaresse Kerk in Actie Binnenland.

Opbrengst postzegel- en kaartenactie in 2015: €23.996,-!

Ook in 2015 zijn er weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld in plaatselijke gemeenten. Vrijwilligers hebben alles vervoerd, uitgezocht en gesorteerd om het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De totale opbrengst in 2015 is € 23.996,-. De opbrengst is het meest waardevol en zichtbaar in levens van mensen die wereldwijd en dichtbij ondersteund worden door het werk van Kerk in Actie en de GZB. Zo kan Li uit China naar school, kan Kwazi uit Afrika aan het werk en kan Itje naailes geven aan vrouwen in Papoea. Namens hen, hartelijk dank! Kijk voor meer informatie over de inzamelingsacties op www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie.

Inzamelingsacties voor Kerk in Actie

Voor gemeenten die geïnteresseerd zijn om ook in 2016 een inzamelingsactie voor Kerk in Actie te organiseren, is er nieuw promotiemateriaal beschikbaar. De nieuwe brochure “Organiseer een inzamelingsactie” geeft stapsgewijs aan hoe het proces van inzamelen verloopt en hoe u dit het
beste kunt aanpakken. Met weinig moeite bereikt u een groot resultaat! In de webwinkel van Kerk in Actie zijn posters en flyers te bestellen. Op de website: www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie is een advertentie te downloaden voor plaatsing in het kerkblad of op de website van de kerkelijke gemeente.

Doe mee met het Armoedeonderzoek 2016

Veel plaatselijke diaconieën zijn betrokken bij het bieden van hulp aan inwoners vanwege hun financiële problemen. Kerk in Actie heeft sinds 2002 in kaart gebracht hoe en aan wie diaconieën deze hulp verstrekken. Kerk in Actie vraagt opnieuw om uw medewerking voor het Armoedeonderzoek 2016 en hoopt dat uw diaconie daarin van harte wil participeren. De resultaten van dit onderzoek geven meer inzicht in de inzet van kerken en hoe Kerk in Actie diaconieën kan ondersteunen. Meer informatie en mogelijkheid tot invullen van de enquête vindt u op: www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek.

Help 100 bijstandsgezinnen op vakantie

Kent u een gezin met een inkomen op bijstandsniveau dat ook graag eens op vakantie zou willen? U kunt hen helpen. Hetvakantiebureau.nl mag namelijk, in samenwerking met RCN, gratis bungalow-vakanties beschikbaar stellen aan 100 gezinnen met een inkomen op bijstands-niveau die anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. De vakanties zijn het hele jaar, dus ook in de zomervakantie, mogelijk op alle RCN-vakantieparken in Nederland. Er is alleen een bemiddelings-
bijdrage verschuldigd (€ 75 voor een week,
€ 35 voor een weekend).
Een gezin kan zich met hulp van de diaconie aanmelden via het reserveringsformulier op www.hetvakantiebureau.nl.

Financiële steun voor een eigen project voor verstandelijk gehandicapten

Spotlight Support 2016: verstandelijk gehandicapten
Heeft u een eigen project voor verstandelijk gehandicapten in ontwikkelingslanden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor financiële steun van Kerk in Actie Particulier Initiatief. U kunt uw aanvraag voor deze Spotlight Support 2016 indienen tot en met 31 mei 2016.
Mensen met een verstandelijke beperking hebben in arme landen vaak een achtergestelde positie. Vooroordelen over handicaps zijn hardnekkig en vaak worden verstandelijk gehandicapten buitengesloten of zelfs verwaarloosd. Met de juiste voorlichting en begeleiding kan het leven van deze mensen er heel anders uit zien. Dat werk wil Kerk in Actie Particulier Initiatief graag ondersteunen.

Voorwaarden in het kort:
• Aanvragende organisatie is een Nederlandse rechtspersoon
• Uitvoering door lokale organisatie
• Versterkt de positie van verstandelijk gehandicapten
• In één van de 34 aangegeven landen
• Uitvoering tussen 1 juli 2016 en 31 december 2017
Kerk in Actie draagt tot de helft van de projectkosten bij, met een maximum van € 20.000.

Kijk voor meer informatie op:
www.kerkinactie.nl/spotlight2016 of www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief. Of mail naar patricia.van.delft@icco-cooperation.org of bel (030) 692 79 82.

Zingen in je eigen taal

24 april 2016, collecte Eredienst en kerkmuziek
In Nederland kiest iedere gemeente liederen en liturgische vormen die passen bij de eigen sfeer en identiteit. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten daarbij.
Maar wereldwijd is het niet vanzelfsprekend om in de eigen taal te kunnen zingen en het geloof te beleven. Dat geldt vooral voor christenen uit minderheidsgroeperingen.
Met steun van Kerk in Actie ondersteunt het Audiovisueel Centrum van de Kerk van Pakistan minderheden in Pakistan met liederen, muziek en liturgische vormen, die passen bij hun eigen cultuur en geschreven zijn in hun eigen taal. Dankzij het werk van het Audiovisueel Centrum kunnen ook
deze christenen God eren met liederen die bij hen passen in een taal die hen raakt. Er zit muziek in deze collecte! Steun dit werk in binnen- en buitenland. Van harte aanbevolen!
Meer informatie over deze collecte vindt u op: www.protestantsekerk.nl/collecterooster. Collectefolders zijn nog te bestellen via webwinkel.pkn.nl of per e-mail: bestellingen@protestantsekerk.nl. Meer informatie over Het Audiovisueel Centrum in Pakistan leest u op: www.kerkinactie.nl/audiovisueelcentrum.

Meer jongeren in Rwandese kerken

15 mei 2016, zendingscollecte Pinksteren
Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk als zij naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze overstappen naar een pinksterkerk. In de Presbyteriaanse kerk, partner van Kerk in Actie, zijn jongeren echter volop actief. Ze delen hun geloof bijvoorbeeld op een bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep. De kerk stimuleert hen daarnaast om een beroepsopleiding te volgen of een eigen onderneming te starten. Door zelf actief te zijn, krijgen de jongeren een eigen plek in de gemeente. Bovendien worden ze uitgedaagd om na te denken over hun toekomst. Met de collecteopbrengst steunt Kerk in Actie de Presbyteriaanse kerk in Rwanda en andere zendingsprojecten wereldwijd.

Hulp na seksueel geweld

5 juni 2016, collecte Werelddiaconaat
Ieder uur krijgt een meisje in Guatemala te maken met seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toeroepen. Slachtoffers krijgen psychologische begeleiding en hulp bij het doen van aangifte. Refugio ondersteunt de politie en lokale overheden, zodat zij de meisjes op de juiste manier opvangen en doorverwijzen. Ook kaart de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met hulp van Refugio werken de meisjes bovendien aan een zelfstandig bestaan. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van Refugio en andere werelddiaconale projecten.
Meer informatie over de Kerk in Actie collecten vindt u op www.kerkinactie.nl/collecte. Collecte-folders zijn nog te bestellen via webwinkel.pkn.nl of e-mail: bestellingen@protestantsekerk.nl.

Hendrie van Maanen en Adriana de Fijter:19 juni tot 3 juli 2016

Sinds april 2013 is Hendrie van Maanen door Kerk in Actie uitgezonden naar Thailand, samen met zijn vrouw Adriana de Fijter en hun twee dochters Salomé (2011) en Chaja (2013). Hendrie doceert onder meer Nieuw Testament en Kerkgeschiedenis aan het  Mc Gilvary College of Divinity in Chiang Mai. Adriana houdt zich bezig met de problemen van internationale migratie, wat heel belang-rijk is in hun regio met de grote aantallen vluchtelingen uit o.a. buurland Myanmar. Ook heeft ze Kerk in Actie projecten in Myanmar bezocht.
In juni 2016 komt het gezin weer terug naar Nederland. Wilt u meer horen over het werk dat Hendrie heeft gedaan of de ontmoetingen die Adriana heeft gehad? Van 19 juni tot 3 juli zijn ze beschikbaar om hier over te vertellen. Neem contact op met Maaike Wigboldus via: maaike.wigboldus@iccoenkerkinactie.nl. In overleg wordt gekeken naar de mogelijkheden.

Verlof Jasper Maas: 6 tot 20 november 2016

Sinds april 2011 is Jasper Maas door Kerk in Actie uitgezonden naar Ghana. Jasper traint het kerkelijk kader in Tamale, in het noorden van Ghana, en omliggende dorpen. Het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk van Ghana verzorgt cursussen voor kerkleiders, traint docenten om alfabetise-ringscursussen in lokale talen te kunnen geven en het werkt samen met moslims aan vrede in de regio. Mary, de vrouw van Jasper is Ghanese en werkt als verpleegkundige in het lokale ziekenhuis. Zij hebben nu twee kinderen en ook nog twee pleegkinderen in huis.
Van 6 tot 20 november 2016 is Jasper beschikbaar om te vertellen over zijn werk in Ghana. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Cokkie van ’t Leven via: cokkie.van.t.leven@icco-cooperation.org of telefoon: (030) 880 18 62. Er wordt dan samen met u gekeken naar de mogelijkheden.

Bezoek uit India

Van 13 tot en met 18 april komen twee afgevaardigden van de partnerorganisaties Cards en Save uit India naar Nederland. Namens Cards komt dhr. K. Yesurathnam en namens Save mevr. Mary Viyakula. Zij zullen op 16 april aanwezig zijn op de Werelddag van Kerk in Actie. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/werelddag. Zij komen ook graag bij gemeenten op bezoek om te vertellen over hun werk.
Wilt u hen uitnodigen? Neem dan contact op met Henja Visser via
henja.visser@icco-cooperation.org. Dan wordt in overleg gekeken naar de mogelijkheden.

Kerk in Actie kaartenset

Naar aanleiding van het verschijnen van de Kerk in Actie kalender 2016 ontvingen wij veel positieve reacties. Daarom is besloten om deze afbeeldingen te gebruiken voor een Kerk in Actie kaartenset: een set van 6 grote kaarten (met envelop), met afbeeldingen van medemensen wereldwijd met een inspirerende tekst. De kaarten zijn verpakt in een mooi, stevig kartonnen doosje. Geschikt om zelf te gebruiken of om cadeau te doen!
De kaartenset kost € 4,95 en is te bestellen via onze webwinkel: www.kerkinactie.nl/webwinkel.
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden