Niet goed te lezen? Bekijk de online versie

Maart 2016

Geachte scriba,
 
Als scriba van de kerkenraad ontvangt u maandelijks deze mailing met nieuws vanuit de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Op deze manier proberen wij u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten die wellicht van belang zijn voor uw gemeente.
 
Wij willen u daarom vragen deze mail door te sturen naar de overige kerkenraadsleden en die onderwerpen op de agenda van de kerkenraadsvergadering te plaatsen die voor uw gemeente relevant zijn.

Veel gestelde vragen Kerk 2025

Momenteel is de Protestantse Kerk bezig met de toekomst van de kerk: het traject Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg. Het is vreugdevol om te merken hoeveel leden zich bij dit traject betrokken voelen. De zaak waar het om gaat leeft! 

Intussen is de nota verstuurd naar predikanten, kerkelijk werkers, kerkenraden en classes. In deze nota is een handleiding voor gesprek opgenomen. Doel is een aanzet voor gemeenten tot gesprek over deel I van de nota.

De regiegroep Kerk 2025 – bestaande uit moderamenleden en medewerkers van de dienstenorganisatie – ontvangen regelmatig vragen over dit traject. Hier vindt u de meest voorkomende vragen en de daarbij behorende antwoorden. Heeft u een andere vraag, mail dan naar kerk2025@protestantsekerk.nl.

Kerk in Actie steunt particuliere ontwikkelingsprojecten

Misschien steunt uw kerk een eigen ontwikkelingsproject, waar een van uw gemeenteleden zich persoonlijk voor inzet. Dat noemen we een particulier initiatief. Afgelopen tien jaar konden particuliere initiatieven voor financiële steun en advies terecht bij Impulsis, waar Kerk in Actie aan deelnam. Sinds kort is Impulsis gestopt. Kerk in Actie blijft echter doorgaan met haar steun aan dit soort initiatieven. Voortaan kunnen zij voor ondersteuning rechtstreeks bij Kerk in Actie Particulier Initiatief terecht. Wilt u weten of dit interessant is voor het particulier ontwikkelingsproject dat uw kerk kent of steunt? Kijk dan op www.kerkinactie.nl/particulierinitiatief en bestel de folder Betrokken bij een ontwikkelingsproject? via de webwinkel.

Project KerkmagaZIN: een impuls voor uw kerkblad

Het kerkblad is het visitekaartje van de gemeente, maar vaak wordt het vooral gelezen door de meest betrokken gemeenteleden. Met het project 'kerkmagaZIN' wil de dienstenorganisatie kerkbladredacties op weg helpen een kerkblad te maken dat ook door mensen aan de rand van de gemeente graag wordt gelezen. Tijdens het project is aandacht voor inhoud (bladformule) en vorm. Gemeenten zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Inschrijven kan tot 15 oktober 2016.

Predikant in de praktijk

In tegenstelling tot de preken, is de preekvoorbereiding veelal een eenzaam avontuur. De predikant werkt geheel alleen en in stilte aan zijn preek. Gemeenteleden zien daar weinig van. En overleg met collega’s is er vaak ook niet. Bij Uitgeverij Boekencentrum verscheen onlangs een boek dat de preekvoorbereiding uit de beslotenheid van de studeerkamer haalt. Onder de titel Predikant in de praktijk interviewt ds. Arjan Berensen negentien collega-predikanten over hun preekvoorbereiding en hun preken.
Predikant in de praktijk wil voorgangers inspireren door uitwisseling van ervaringen en ideeën. Tegelijkertijd leren hoorders van preken meer over de spannende zoektocht die hun voorgangers wekelijks ondernemen.

Tijdschrift voor Verkondiging

Tijdschrift voor Verkondiging (TvV) heeft zich vernieuwd door de papieren uitgave te beëindigen en enkel nog op internet te verschijnen. Na een jaar blijkt deze transitie bijzonder succesvol te zijn geweest. Van nog geen duizend abonnees is het bereik van het tijdschrift verveelvoudigd naar ruim zevenduizend regelmatige gebuikers. Tijdschrift voor Verkondiging biedt bij de lezingen volgens het ABC-jaar elke zon- en feestdag een gedegen exegese en een inspirerend preekvoorbeeld. Tijdschrift voor Verkondiging heeft een academische en oecumenische signatuur en telt als zijn medewerkers onder anderen hoogleraren van de VU, PThU en TST. Het is een vaktijdschrift voor predikanten, maar ook een goudmijn voor bijbelstudiekringen en leerhuizen. U kunt het tijdschrft gratis downloaden op www.tijdschriftvoorverkondiging.org.

12 maart: Jaarvergadering 2016 Federatie van Diaconieën

De jaarvergadering 2016 van de Federatie van Diaconieën vindt Deo Volente plaats op 12 maart in De Schakel in Nijkerk.
​Het centrale thema is: De diaconie, de samenleving en de overheid: welke diaconie wil je zijn in de participatiemaatschappij, kansen en grenzen.

Vanaf 12 maart: Basiscursus psycho-pastoraat

Cursus voor vrijwilligers die in hun kerk of een hulpverlenende organisatie pastorale steun willen geven aan mensen met psychische problemen. De opzet van de cursus is interactief en praktisch onder leiding van ervaren docenten en trainers. Kijk voor meer informatie op www.pppopleidingen.nl/cursussen.html. U kunt zich inschrijven via de website van het PCTE.

14 maart: Studiedag Jezus en Paulus

Nieuwe visies vanuit het joods-christelijke gesprek worden gepresenteerd tijdens de studiedag ‘Jezus en Paulus: twee Joodse broeders’ op maandag 14 maart. Sprekers zijn dr. Annette Merz en dr. Peter Tomson. De dag wordt georganiseerd door het bureau Kerk en Israël i.s.m. de Protestantse Raad voor Kerk en Israël en vindt plaats in Utrecht.

15 maart: 'De terugkeer van het antisemitisme'

Op dinsdag 15 maart 2016 organiseert de classicale commissie ‘Kerk en Israël’ in de classis Drachten een lezing over het fenomeen ‘antisemitisme’.
​Onder de titel ‘De terugkeer van het antisemistisme’ zal prof. Smelik een inleiding geven over dit fenomeen met oog voor de historische ontwikkeling en met name de actualiteit van het antisemitisme.

17 maart: Kerkgebouw als baken in de buurt

Op 17 maart 2016 wordt een dag georganiseerd over het kerkgebouw als baken in de buurt: een nieuwe rol voor kerkbesturen.
Wil de kerk in de toekomst een baken in wijk of buurt blijven, dan is ondernemerschap van kerkbesturen noodzakelijk. Daarom heeft het Oversticht zich samen met de stichtingen KCWO, ProMO en Kerkelijk Waardebeheer ingezet voor het project ‘Kerkgebouw als baken in de buurt’. Daarbij is met kerkbesturen, geloofsgemeenschappen en bewoners van wijken en dorpen gekeken naar nieuwe impulsen voor op termijn leegstaande kerken.

18 maart: Ontmoetingsdag 'Kerk en vluchtelingen'

Vrijdag 18 maart organiseert Kerk in Actie een bijeenkomst voor vrijwilligers van kerken die zich lokaal inzetten voor vluchtelingen. Tijdens deze dag worden ervaringen uitgewisseld en kunnen tips en nieuwe ideeën gedeeld worden.

Vanaf 4 april: Deel je leven

Vanaf april gaat de vierde missionaire ronde van start. In ruim twee jaar worden alle classes bezocht. Het thema ‘Deel je leven’ wordt in een middag- en een avondprogramma op verschillende manieren behandeld. De data in april zijn: maandag 4 april in Woerden, maandag 11 april in Breukelen, woensdag 20 april in Alblasserdam en maandag 25 april in Amersfoort. Meer informatie op www.protestantsekerk.nl/missionaireronde.

9 april: Bijeenkomsten Anders vieren

Op zaterdag 9 april wordt in Gouda en in Goes een inspiratiedag ‘Anders vieren’ gehouden. Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om nieuwe impulsen te geven aan de eredienst: eigentijds, met nieuwe vormen, meer interactief. Met workshops, presentaties en gesprek. Meer informatie op www.protestantsekerk.nl/actueel in de agenda. Zoek op datum.

11 april: Studiemiddag kerken over Luther en de Joden

Op deze studiemiddag in Utrecht geeft het bureau Kerk en Israël aandacht aan de diverse kerkelijke verklaringen over Luther en de Joden. Sprekers zijn onder meer historicus Bart Wallet, rabbijn Raphael Evers en rabbijn Menno ten Brink. Er wordt inzicht gegeven in de verklaringen vanuit Lutherse kerken over de Joden, en er wordt gekeken naar wat de Protestantse Kerk op dit terrein heeft gedaan en kan doen.

16 april: Landelijke Pastorale Dag

‘Bezieling en verbinding’ is het thema van de vijfde Landelijke Pastorale Dag die op zaterdag 16 april in Zwolle wordt gehouden. Het thema wordt in lezingen en workshops toegelicht en uitgewerkt. Meer informatie, ook over aanmelding, vindt u op www.protestantsekerk.nl/lpd. Als u zich voor 15 maart aanmeldt, krijgt u korting op de toegangsprijs.

16 april: Kerk in Actie Werelddag

Op zaterdag 16 april 2016 is iedereen van harte welkom op de Kerk in Actie Werelddag.
Tijdens dit jaarlijkse evenement is er de mogelijkheid om christenen van over de hele wereld te ontmoeten.

23 mei: Poëzie en kerk

Op maandag 23 mei 2016 zal de jaarlijkse dag van Poëzie en kerk in het teken staan van Martinus Nijhoff (1894-1953). Nijhoff was de eerste moderne Nederlandstalige dichter in de twintigste eeuw. Zijn poëzie, ‘raadselachtig helder’, heeft een spoor van gevleugelde woorden nagelaten, waarvan de zin ‘Lees maar, er staat niet wat er staat’ de bekendste is.

18 juni: Dag van de Communicatie

De eerstvolgende Dag van de Communicatie is op zaterdag 18 juni 2016 in Hogeschool Windesheim in Zwolle. Welkom is iedereen die meer wil weten over communicatie, zodat die kennis ingezet kan worden voor de communicatie in eigen gemeente. Deelnemers kunnen drie verschillende workshops volgen.

19-22 juli: Studiedagen voor liturgie en kerkmuziek

Het thema van de werkweek is: “Waarom dan toch”.  Tijdens deze studiedagen staat de waarom-vraag centraal. De vraag wordt verder toegespitst op het avondmaal: hoe vieren wij het avondmaal? Waarom vieren we het avondmaal en waarom doen we dat op de manier waarop we dat doen? Onder leiding van de staf wordt zingend en vierend, dirigerend en verdiepend, lezend en spelend, ingegaan allerlei aspecten van de vraag: 'waarom dan toch?'
Met vriendelijke groet,

Marloes Nouwens-Keller
Woordvoerder/persvoorlichter

www.protestantsekerk.nl
 

Deze nieuwsbrieven zijn bedoeld voor (wijk)kerkenraden en worden gestuurd naar de contactpersonen zoals die bij de dienstenorganisatie bekend zijn.

Wijzigingen doorgeven?
Mocht u niet (meer) de juiste contactpersoon voor deze nieuwsbrief zijn, klik dan hier om de wijzigingen door te geven

Doorgestuurd gekregen en niet meer ontvangen?
Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen van een ander kerkenraadslid? En wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Neem dan contact op met degene die deze brief aan u heeft doorgestuurd. Meld u niet af via onderstaande link. Daarmee meld u namelijk niet uzelf, maar de oorspronkelijke ontvanger van de nieuwsbrief af.

Afmelden
Als contactpersoon van de kerkenraad deze nieuwsbrief echt niet meer ontvangen? Klik dan hier.