Niet goed te lezen? Bekijk de online versieGeachte kerkenraad en scriba,

Van 30 november tot en met 12 december 2015 vond een belangrijke klimaattop plaats in Parijs. Het akkoord dat daar gesloten werd, werd door velen als historisch en hoopvol gekarakteriseerd. Tegelijkertijd was er wereldwijd de erkenning dat een akkoord slechts een schakel in de keten is. Het waarmaken van intenties moet volgen. Ook hebben velen benadrukt dat de in Parijs uitgesproken ambities nog niet voldoende zijn.
 
De urgentie van het probleem van een mondiale klimaatverandering is groter dan ooit. Wanneer de schepping, het leven en de menselijke waardigheid in het geding zijn, zeker wanneer het om de meest kwetsbaren gaat, mag de kerk niet zwijgen. Zij weet immers dat wij mensen als rentmeester zijn aangesteld om zorg te dragen voor Gods schepping. We delen deze opdracht en gave met alle geloofsgemeenschappen in Nederland en wereldwijd en zien in toenemende mate dat het belang ervan wordt onderkend.
 
Verklaring Raad van Kerken
 
De kerken verenigd in de Raad van Kerken riepen voorafgaand aan de klimaattop de Nederlandse overheid op om zich maximaal in te spannen om in internationaal verband tot een ambitieus en bindend klimaatakkoord te komen. De verklaring eindigt met drie concrete vragen aan de deelnemers van de klimaatconferentie

  • Te werken aan een internationaal bindend klimaatakkoord met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot beneden de 2 graden Celsius.
  • In te zetten op duurzame economische ontwikkeling, die koolstofarm is, met de toezegging dat we als kerken ‘groene kerken’willen zijn.
  • Te werken aan het klimaatbestendiger maken van landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering
 

Het blijft moeilijk, maar nodig, om inspanningen op kleine schaal te verbinden met de wereldwijde dynamiek van de klimaatproblematiek. Zeker in een land als Nederland, waar de gevolgen van klimaatverandering zich nog niet heel zichtbaar aandienen. We zien vaker heftige plensbuien in Nederland, maar cyclonen, overstromingen of verzengende droogte blijven ons vooralsnog bespaard, terwijl die in andere delen van de wereld wel de harde realiteit weerspiegelen. Het leed van klimaatvluchtelingen neemt in omvang alleen maar toe.
 
Een duurzame levensstijl is van essentieel belang. De verandering moet bij onszelf beginnen met een andere manier van leven waarin rentmeesterschap concrete invulling krijgt.
Dat vraagt om een andere manier van consumeren om te voorkomen dat de rekening wordt doorgeschoven naar volgende generaties. Daarin hebben we nog veel te leren. Maar steeds meer mensen begrijpen het belang ervan, we zien tekenen van nieuw elan en van een beweging die steeds groter wordt.
 
Concrete stappen
 
De Kerk is een gemeenschap die samenkomt rond Jezus, de Heer, en dat heeft consequenties voor de manier waarop je met elkaar omgaat. Omdat Jezus ook Heer van de wereld is, zegt die eveneens iets over de kijk op de wereld. Klimaatopwarming is misschien wel de grootste uitdaging waar de mensheid nu voor staat. Gegeven de verdergaande opwarming van de aarde zal de zorg om de schepping hoog in het vaandel geschreven moeten worden. Als geloofsgemeenschap zijn we een oefenplaats waarin we elkaar hierin kunnen aanmoedigen en met elkaar daadwerkelijk stappen kunnen zetten om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 te verminderen. 
Elke lokale geloofsgemeenschap zou z’n mogelijkheden moeten nagaan en waar mogelijk actie te ondernemen. Dat kan door het kerkgebouw te verduurzamen, door isolatie te verbeteren, over te stappen op LED-verlichting of zonnepanelen te installeren. Veel kerken zijn daar al mee bezig; onder meer onder de paraplu van het Groene Kerken-initiatief. Kerk in Actie heeft een toolkit en een startpakket ontwikkeld waarmee kerken concreet aan de slag kunnen.
 
Voorafgaand aan de klimaattop ging, mede op initiatief van Kerk in Actie, een Klimaatloop van start; een pelgrimage in tien etappes, van Winsum in Noord-Groningen tot de Vaalserberg in Zuid-Limburg, waarna de loop via België uiteindelijk uitmondde in Parijs. Met dergelijke initiatieven laten kerken in Nederland, maar ook wereldwijd, hun stem horen.
 
Eerste stappen werden gezet. De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland nodigt u graag uit steeds een stap verder te zetten op de weg van zorgvuldig rentmeesterschap.
 
Hierbij ontvangt u het startpakket Groene Kerk. Aan u de uitdaging om hier binnen uw gemeente mee aan de slag te gaan.
 
Wij wensen u daarbij wijsheid, inspiratie en zegen toe.

Met vriendelijke groet,

Dr. A.J. Plaisier
Scriba van de Protestantse Kerk in Nederland

www.protestantsekerk.nl